KSPH 38 INS 13042/2010
''C d.j.: 38lCm 48 7120'll-2g / (KSPH38INSI3042 /2010) Totorozhodnutl prdvnI nabvlo moci vyr
Krajskf soudv Praze sfdlemnrim.Kinskj.ch5, 15075 Praha-Smichov, se 5 rozhodl samosoudkynf JUDr. PehouVedeiovou vdci Zalobce: ve HELP FINANCIAL, s.r,o.,ICO 26440334, sidlemCeskobrahsk6 se nirndsti 1321,29301 Mlad6Boleslav, proti Zalovanlfm: 1) JUDr. David Uhlil, sesidlemOpletalova 11000 PrahaI, insolvendni 5, spr6vcedluZnika Dany Pechanov6, zast.JUDr. JanemHmda"iem, advok6tem sidlemOpletalova 110 00 se 5, Praha a 2) DanaPechanov6, 1 nar.37.7.1979, bytemPrubdin|147,261 Piibram 01 III,

o urieni popien6pohleddvky,

takto:

I. Zaloba s niivrhem na urieni, Ze pohled6vka ialobce HELP FINAIICIAL, s.r.o., IiO 26440334, sidlem ieskobratrsk6 nfmdstf l32l,2gS 01 Mladri se Boleslav,piihl{5en:i v insolveninim flrzenidluZniceDany Pechanov6, n'ar.31. 7. 1979, bytem Prrib6inl6 147, Plibram III., veden6m Krajskfm soudem vPraze pod sp. zncelkov6vf5i 30.380,-Kije po v privu, s e z amitit.

Zalobceje povinen zaplatitialovan6mu 1) na n:ikladechiizeni idstku ve vf5i 9.900r-Ki, a to do 3 dnri od privni moci tohoto rozsudku k ruklm JUDr. Jana Hrniiieo advokita.

Ve vztahu mezi Zalobcema Zalovanou2) itidn! z rfiiastnikrlnenf privo na nihradu ndkladi iizeni. (KSPH rNS13042/2010) 38

Odfivodn6ni:

Zalobou do51ousoudu dne 28. 2. 2011 se Zalobce domrihal urdeni, Ze m6 v insolvendnim iizeni KSPH 38INS 1304212010 dl:uiruci za DanouPechanovot (La\ovan| 2) pohled5vkuve vj5i 30.380,-Kd, v1pllfizajici smlouvyo pijdce 6. 028865ze dne20. 2. ze 2010, tvoienoudluZnjmi spl6tkamiptjdky, souhmnjm poplatkemve vlli 12.240,-K(, a smluvnipokutouve vj'5i 13.500,-Kd. Tvrdil, Zejeho pohled6vka piihl65ena prrivu. je po Pohled6vku piihl6sil v celkov6vyi5i30.380,-Kd, pii piezkumndm jedn6ni dne27. l. 20ll byla Zalovanfmipopienaco do d6stky25.740,,-Piipisemspr6vce rryzvank podani Kd. byl incidendni Zaloby. jeho twzeni na zdkladd Dle smlouvyo ptjdce poskltl dluZnicihotovostni ptijdkuve \,"i5i20.000,-Kd, soudasn6 sjednrin souladu smlouvou jejimi smluvnimi byl v se a podminkami souhmnfpoplatekve qf5i 12.240,-jako jednor6zov6 Kd odmdna poskytnuti za fin. prostiedkt za dobu 52 tfdnri, kterf slouZi Zalobcina kr]'ti nakladi na poskltnuti ptjdky a zahmujetakdjeji urodeni.Dle Zalobce takov6ie5enitransparentni neodporuje je a ziikonu, kdyZ dluZnfk od okamZiku rzavieni smlouvy o prijdce piesnd vi, kolik m6 povinnost za pfijdkuzaplatit. jeho twzeni se dluZnice Dle zavinalawitit prijdkua souhmni poplatek 52 v po tjdennich sp16tk6ch 620,-KE, podinaje mdsicem rinorem2010.DluZnicese d6Iezaviuala dle dl. 10 smluvnich podminek zaplatit pro piipad jejich poruSeni, zqmlna pro piipad Fodleni s rihradousp16tky, smluvni pokutuve \d'Si 13.500,-Kd. Smluvni pokutaje piihl65ena jako piislu3enstvi pohled6vky, protoZe soudy takov,.i postup v rrimci insolvendnihoiizeni bdZndakceptuji. N6rok na ni vypljrvd ze smluvnich ujedndni a byla poZadovimaporne vjednom piipad6, i piestoZe na ni vznikl n6rok vicekr6t. DluZnik uhradil nepravidelnd ndkolik spl6tek. dni pod6nipiihl65kydosahoval Ke dluh 16.980,-DluZnice dostala Kd. se do prodleni s rihradoundkterych sp16tek, pot6 jiZ nehradil nideho, ani neinformoval Zalobceo zmEnE finandnisituaci,proto vyridtoval smluvnipokutuve WSi 13.500,-DluZnicebyla Kd. pied podpisemsmlouvy o prijdcei6dnEseznrimena v5emipodminkamiposkytnutipfrjdky a se jejiho spl6ceni.Dluinice svfm podpisempod smlouvuo pijdce stvrdila, Ze souhlasise je smluvnim ujednrinim.Trval na tom, Le Laloba drivodnri,kdyZ souhmnf poplatekbyl i6dnd sjednrin obdmastranami Ze a poruSenim smluvnich povinnosti Zalovanou vzmkl iaJobci d.2 soudasnd ndrokna smluvni pokutu.

Zalovar$ 1) poZaduje zamitnuti Zaloby.Cini nespomymtwzeni Lalobce uveden6 pod body I. a II. Zalobya soudasnd tvrzeni,Le Lalobce uzattieldne20. 2.2010 se Zalovanou 2) smiouru o pfijdced. 028865.Smlouvao ptjdce neobsahovala Z6dn6 ustanovenf sjednriai o uroku. Sjedndnitzv. souhmn6hopoplatku nelze povaloval za platnd a urdit6 ujednrini o sjedndni uroku podle obdan.zik. Jde o ujednrini, kterd obchfni zrikon. Z t6chto drivodri shled6v6 Ldovar$, 1) toto ujednrini za neplat'ndpro rozpor s ustanovenimi na ochranu spotiebitelea tdl pto rozpor s ust. $ 39 obdansk6ho zrikoniku. Uplatndni smluvni pokuty ve vztahu k fakticky poskltnut6 prijdce povaiuje za rozpomoLls dobrlrrri mraly. Nesouhiasil s twzenim Zalobce, by bylo bdin6, le dnessoudy akceptujipiihla5ovrlni smluvnichpokut Ze jako piisluienstvi. Z tdchtodrivodripohled6vku popiel.

Zalovan62)sevyj6diila tak, Zeseplnd ztotoLiuje s q'j6dienim Zalovandho 1).

Soud se nejpwe zablval ot6zkou,zda jsou splndny z6konn6drivody pro projedn6ni incidendni Zaloby.Spisem Krajsk6hosouduv Prazesp. zn. KSPH 38INS 1304212010 bylo prokdzino, ie bylo zah|jeno insolvendni iizeni ve vdci 2. lalovan6 sp. zn. KSPH 38INS (KSPH rNSl3042/2010) 38 1304212010 atolo iizent dosud trv6, usnesenim dne 16.prosince ze 2010,t,j. KSPH55 INS 13042/2010-A-10, zjiStdn byl ripadek lalovan{ bylo povoleno 2. oddluZeni Zalovanti byl a 1) ustanoven funkce insolvendniho do spr6vce, piihl6Skoudorudenou soududne 5. 1.2011, evidovanouv oddile spisu P-3, piihlisil Zalobcepohled6vkuve vj5i 30.480,-Kd, pii piezkumn6m jednSnidne27. l. 20lI Zalovanf1) popielpohled6vku Zalobce do drivodua co co do vf5e 25.740,-Kd, a Zalovand tuto pohled6vkupopiel shodnd,Zalobcepodal 2) incidendniiaTobtt zikJaddvy'rozumdni na insolvendniho spr6vce, k1er6 bylo dorudeno mu dne 8. 2. 2011,na shandZalobce Zalovanfch i \Tstupuji ti, kterym insolvendni ziikon sv6iuje aktivni a pasiwi legitimaci,prSvni drivod podan6Zalobyse shodujes prSvnfmdrivodem piihl65ky vdiitele i,. 1-LaTobce, Zalobce podal incidendniZalobuv z(konn61htt6,jak stanovf $ 198 odst. I zLk. d. 18212006 o ripadkua zprisobech Sb. jeho ie5enive zndnipozddjlich piedpist (d61e jen ,,I2"). Souddospdlk z6vdru,Le z6konnd podminkypro projednrini t6to incidendni Zaloby jsou spln6ny.

Udastnici udinili nespomjmi twzeni o skutednostechLe pied Krajskfm soudem , v Prazeje vedenoinsolvendni iizeni sp.zn.KSPH 38INS 1304212010, zji3tdnripadek byl Lalovand povolenooddluZeni, 2), insolvendnimspr6vcem ustanovenialovan! 1), Zalobcem poddnapiihl65ka do insolvendnihoiizeri, na piezkumndmjedndni piih165en6 pohled6vka popiena spr6vcemi dluZnfkemv rozsahu 25.740,-Kd z drivodu neplatnostipro rozpor se ziikonem,ialobcevyzvin spr6vcem podrini laloby vlzvou ze dne3.2.2011, dorudenou k Zalobci 8.2. 201.1. dne25.2.2071lalobcempodrina dne a incidendni ialoba.

Mezi ridastniky bylo nespom6 a toto vzaL soud za prok(rane i jako zjistEnf o skutkov6msta\,u,Ze ialobce a Lalovuti 2) uzavieli smlouru o prijdced. 028865ze dne20. 2. 2010, podle kler6 byla lalovand2) poskytnutad6stkave WSi 20.000,-Kd. Zalovand2) uhradilapostupnd spl6tk6ch ve celkem15.260,-po K6. Zalobce zji5tdniripadkuZalovan6 2) piihl6si1do insolvendniho iizeni piihllSkou do3lousoudu dne 5. 1. 2011 nezaji5tdnou a neqrkonatelnou pohled6vku v_iSi ve 30.4B0,'Kd.

Platebni historii prijdky d. 12-28865bylo prokrizdno,Le 2. Lalovandhradil mdsidni spl6tky v nepravideln6vf5i, celkem uhradila v prflbdhu roku 2010 d6stku v celkov6 vj'Si 15.260,-Kd.

V piihld5ce pohied6vky vdiiteled. 3 (Zalobce) bylajako nedoplatek jistiny piihl6sena d6stka vy5i 16.980,-a smluvnipokutave WSi 13.500,-celkemtedy 30.480,-, ve Kd Kd, coZ bylo prokrizrino toutopiihl6Skou. piezkumn6m Pii jednrlnidne27. l.20ll, kerdho seZalobce nezridastnil, byla ialovanlmi piihld5kapohled6vkyve Wii 25.'7 Kd popiena. Zalovan! l) 40,-o popieni ryrozum61 ialobce vlzvou ze dne 3. 2. 20l1l Zalobcena zakladb toho podal incidendni Zalobu (prokrizrinoprotokolem o piezkumn6mjednani, nespomjmi twzenimi a insolvendnim spisem).

Smlouvouo ptjdce d. 028865ze dne 20. 2. 2010 bylo prokrfudno, Lalobce 2e a Zalovmf 2) se dohodli,Zejejich vzdjemnd pr6vaa povinnostise budoukomd ujednrini ve smlouvd iidit ripravou obsaZenou Smluvnich podminkdchsmlouvy o prijdce, resp. ve stanovenyimi obchodnimi podminkami. Obchodni podminky byly pops6nyna druh6m listu t6to smloury. Podle smloury a obch. podminek se m6sidnf spl6tka ski6dala z jisnny a souhmndho poplatku .q11i;i Kd. Z obchodnich ve 620,-podminek, 10r.rypljv6 dl. pr6voZalobce fdtovat smluvni pokutupii poruSenistanovenlfch obchodnichpodminek. (KSPH INS13042/2010) 38 Na zrikladdshorauveden6ho souddosp61 26v6ruo skutkov6mstaru, kdy Zalobcese k v iizeni domdhdurdenf existencenevykonateln6pohled6vky z titulu uzavien6 smlouvy o prijdce,kterouv insolvendnimiizeni d6stednd popiel zalovanj 1) jako insolvendni sprdvce a iaTovm| 2) z drivodt, kter6 specifikovali pii piezkumn6mjednani a soudasn6 svfch ve vy'j6dienich.

Zalovan| 2) :uzaviela Zalobcem s smlouvouo prijdced. 028865,na z6kladdkter6 vyplatil ZalobceZalovand d6stkuve v1i5i20.000,-K(, a Lalovan|2) na prijdku zaplatilave 2) spl6tk6ch celkem 15.260,-Kd. Spomj,rntak zristaloporze posouzeni piatnostiujedn6nio souhmn6m poplatku vj.Si 12.240,-o smluvnipokutdve vliSi 13.500,- ve Kd Kd.

Podleust. $ 192 odst. 1 a 2IZ, mohou pravost,vf5i a poiadi v3echpiihl6senfch pohled6vek popiratinsolvendni spr6vce,dluZnika piihld3eni vdiitel6.

Podleust. g 193a g 794IZ,,o popienipohled6vky do jeji pravosti tehdy,je-li co jde namitino, Zepohled6vka nevznikla, nebole jiL. zcelazanikla,aneboZe sezcelapromldela.O popieni pohled6vkyco do jeji r{Se jde tehdy, je-li namitino, ie dluZnikriv z|vazek je ntLii neZpiih165en666stka.

Podle g 197 odst. 2lZ vEiitele,jehoZ nerykonatelnri piihl6ien6 pohledrlvkabyla popiena pii piezkumndmjednriai, jehoZ se nezirdastnil,o tom insolvendnisprilvcepisernnd vyrozumi, a to i tehdy,jeJi popieni uvedeno upraven6m v seznamu piihl65enjch pohled6vek.

Podle $ 198 odst. 1 a 2IZ vdiilelf, nevykonatelnd pohled6vky, kter6 byla popiena insolvendnimspr6vcernmohouuplatnit sv6pr6vo Zalobouna urdeniu insolvendniho soududo 30 dnfi od piezkumn6hojednrini; tato lhrita viak neskondi diive nei uplynutim 15 dnri od dorudeni vyrozumEnipodle$ 197 odst.2.Zalobupod6vajivLdy proti insolvendnimu spr6vci. V ZalobdmriZeZalobceuplatnit jako drivod vzniku popien6 pohled6vkypouze skutednosti, kterd jako drivod vzniku t6to pohledrivky uplatnil nejpozd ji do skondenipiezkumn6ho j edn6ni.

ShorazjiStdnf skutkoqi stavvdci soudprrivndposoudila dospdlk t6mto z6vdrum.

Podle ust. $ 657 obdanskdho zilkoniku smlouvou o prijdce pienech6v6vdiitel dluZnikovi vdci urden6podle druhu, zejmdnapenize,a dluinik se zavaztjevr6tit po uplynuti dohodnutd doby vdci stejn6hodruhu.

Podle ust. $ 3 obd. zrik. vykon pr6v a povinnosti vyplljrvajfcfchz obdanskopr6vnich vztaht nesmi bez pr6vniho drivodu zasahovat pr6v a opr6vndnfch zdjmi jinlch a nesmi do byitv rozporus dobryimimravy.

Podleust. $ 37 obd. zrik. musi byt prhvni rikon udin6nsvobodnd yiind, urditb a a jinak je neplatnf. srozumitelnd,

Podle ust. $ 39 obd. zik. je neplatn!,pr6vni irkon, kte{i svlirn obsahemnebo ridelem odporujezrikonunebojej obchrlzfanebosepiidi dobn_im mravrim.

Podleust. g 55 odst. 1,2 a 3 obd.zik. se smluvni ujedn:inispotfebitelskich smluv nernohou odchflit od z{l
Zalobaje podrlna vdas,a to ve thttE 15 dnri od dorudeni ryrozumdnfinsolvendniho spr6vceZalobci, takjak stanovi$ 198odst.1 insolvendniho ziikona.

V dan6mpiipadd, kdy byl jednoznadn6 zji5tdn skutkov'_istav,soudsenejprvezablirual ot{zkou, kter6hopr6vniho piedpisu lze na dar$,pr6vm vzlah pouZit. Soud na tento pr6vni vztalr aplikoval reZim ust. $ 657 obdansk6ho zilkoniku a ust. g 55 ob1. zitk, kterli upravuje ndkter6 speciiilni n6leZitostispodebitelskfchsmluv.Smlouva prijdceobsahovala o podstatn6 n6leZitosti. Soud prvniho stupndje toho niizoru, Ze tato smlouvaje uzavienaze sffany dluZnikajako spotiebitele,a proto se na ni vrtah:uji ustanovenftfkajici se spotiebitelsklich smluv. Soud mA za to, ie Lalovand byla ve zhorSen6m 2) postavenirudi Zalobci proto, Le ZalobcepouZii k uzavieni smloury o prijdcetyp adheznismloury, resp. smloury, jejiZ obsahem neni ujednrlnistran,ale obsah,kterli byl Zalobcem vzhledemkjeho silndj5imu postaveniv dan6mpr6vnim vztahu piedem wden. Zalovand2) tedy nemdlaZddnoumoznost ovlivnit obsah smloury.Celkov6d6stka, kteroum61a Zalovan6 zaplatitdinila 45.j40,-KE. 2) Soudm6 za to, Le nrikladyZalobce uzavienfmsmlouvyo prijdceve tryEi12.240,-je s K(: moZno hodnotit jako obdobu uroku, tedy sjedndni uplaty za prijdku. Stanoveni iplaty za poskytnuti ptjdky v takov6 vlSi soud hodnoti jako nepiimdiend vysokd. Civilni pr6vo pos$tuje ochranu pr6vrim, kter6 vznikaji straniim ze zdvazkovychpr6r'nich vztahri. Je pravdou,ie ziKadnim principem zixazkovdhopr6vaje z6sada, podle kter6 se smlouly maji dodrZovat. druhoustranupr6vni systdmregulujetuto smluvni volnost strat tak, le ochrana Na pr6vtm, kter6jsou v rozporu se z6sadou dobrychmrav&nenf poskytovdna. Navic ustanoveni $ 55 a 56 obdansk6ho z6konfku stanovf dalSfochranu spotiebitelfi v zdvazkovlch vztazich zptisobem, v piipadd zji5t6ni nerovnovdhy kdy pr6v a povirurostina stranE spotiebiteiestanovi sankciabsolutnineplatnostitakoqich smluvnichujedn6ni.

V dan6mpffpaddsoudproto shled6v6ustanovenio souhmn6m poplatku za neplatrft, nebot' sejedn6 o pr6r'ni rikon, kterf odporujez6konndmu ustanoveni$ 55 a 56 obdanskdho zdkoniku, kdyi podminky na strard dluZnika jsou stanoveny nevjhodnd s ohledem na celkovouvfSi fdtovan6odm6nyza poskytnutirivdru.Podleg 51a an. obdaask6ho zrikoniku spotiebitelsk6smlouly nesmdji obsahovat ujednrlni, kter6v rozporus poZadavkem dobr6viry znamenaji rijmd spotiebiteleznadnou k nerovnov6hu pr6vecha povinnostech v stran.Nutnjrn je n6sledkem potom podle g 55 odst. 2 obd. zrik. absoluhri neplatnosttakov6houjedndni. Takovd stanovenivj5e odmEnyje navfc pro svoji nepfim6ienouvfii, kterd znevfhodriuje nepfimdiend dluinika pii uzavieni smlouvy i v rozporu se z6sadoudobrych mravri dle ustanoveni 3 obdansk6ho $ ziikonikua v rozporus ust. $ 37 obdansk6ho zrikoniku,coZisou dalSidrivodyneplatnosti uvedend smiouvydle $ 39 obdansk6ho zdkoniku.

V rozsahud6stky12.240,-Kd soudproto Zalobuzamitl

Pokudse tykd Zalobcem uplatndndhondrokuna smluvnipokutuve yisi 13.500,-Kd dle dl. 10 smluvnichujednrini,je tieba pouk|zat na ustanoveni$ 544 obdansk6hoziikoniku, dle kter6ho je smluvni pokuta pendZit6ddstka,kterou je dluZnik povinen zaplatit vdiiteli v pffpadE, nesplnisvoji smluvnipovinnost to bezohleduna to, zdaporu5enim Ze a povinnosti vznikla vdiiteli Skoda.Na rozdil od uroku a poplatku z prodleni neni smluvni pokuta (KSPH38 rNSl3042i2010) piislu5enstvim pohled6vky, je samostatnjm majetkovim narokem. Je-li smiuvni pokuta vitzina na prodleni s plndnfm pendZit6ho je d1uhu, dluinik viain kjejimu zaplacenivedle riroku z prodleni. Jde o dva r8zn6,pr6rrri instituty, kter6 mohou obst6t vedle sebe.Urok z prodlenije zakonnfm dtsledkemprodlenipodle g 517 odst.2; vdiiteli piimo ze z6kona vznik| nirok na irok z prodleni ve vyiSistanoven6 pr6vnim piedpisem.Pii stanovenfvfie smluvni pokutyje tieba podftati s v,.iSiuroku, aby pii soudasn6existencitEchtodvou n6rokri vdiitelenebylasjedn6na smluvnipokutanepiimEiend vysok6(g 3 odst.1 obd.zrik.).V dan6m pffpadE byla smluvnipokutave qisi 13.500,-piihl65ena Kd Zalobcem insolvendniho do iizeni spolednd nedoplatkem s smlouvyo pfijdce.

Obdobnlim zptsobemjako souhmnj poplatek soud hodnoti i neq.ihodnE sjednanou qi5i smluvni pokuty, kterri neni ridtovrina ze skutedn6poskytnut6 d6stky dluZniku, ale z tdstky, do kter6 je zahmutasmlul'ni odmdna (obdobauroku). Soud je toho nlaoru, ie s ohledemna ujednani o ,,dvoji" smluvni pokutd s piihl6dnutfm k vfii smluvni odmdny,je tato smluvni pokutapro svoji qi5i rovndZv rozporus dobrjnni mravy dle ust. $ 3 obdansk6ho ztlconik't.

Soudz tohoto drivoduzamitl Zalobui v t6to dristi.

O nriluaddn6kladliiizent rozhodlsoudpodle ust. g 142 odst. 1 o. s. i., dle ndhoZ fdastniku, kterj md1 ve v6ci plnli rispdch, piiznri soud nd}radu nrikladri potiebnfch 3 rideln6muuplatiovrini nebo bnindni pr6va proti ridastniku,kteqf ve vdci rispdchnem6l. Zalovan! 1) byl v iizeni zastoupen advok6tem.Soudproto piiznal fspdsndmuZalovan6mu 1) plnou nrilnadunrildadriiizeni. Ta se skl6d6z paui6ktt odmdnyza zastlpovixti advok6tem ve qiSi 9.000,-Kd (3 ukony pr6vni sluZby-pievzeti a piiprava zastoupeni,ridastu jednrini a vyj6dfeni po 3.000,-Kd dle ust. g I vyhl. d,.484/2000Sb., vplatndm zndni)a niihradu - hotovjch vfdajfr ve qi5i 900,-Kd (3x 300,-Kd zajedenrikonprrlvnisluZby reZijnipaui61- die ust. $ 13 odst.3 vyhl. i:. 177/1996 celkem9.900,- Sb., Kd. Zalovan|2).ktetdby nfufuada n6kladriiizeni jinak niileZela,se n6hradvn6kladriiizeni {islovnd vzdala.Proto soudrozhodl jak uvedenove vyfooku tohotorozhoilnuti. III.

Pouienf: je Proti tomutorozsudku moZno podatodvoldni 15 dnri ode dne do dorudeni Vrchnimu souduv Praze,prostiednictvfmsouduzdej5iho. k

NebudouJi povinnosti stanoven6timto rozhodnutim plndny iridn6 a vdas, sedomrihat lze soudnfho vfkonu rozhodnuti.

Y Praze 1. smna2011 dne

JUDI. PetraVedeiov6, v.r. 1,\ 'or*| ,\ samosoudkynb "o -{1

q f : t \ D7,

USNESENI

Krajsklisoudv Prazerozhodlsamosoudkyni JUDr.PetrouVedeiovou v6ci ialobce: ve HELP FINANCIAL, s.r.o.,ICO 26440334, sidlemieskobratrskd se n6m6sti1321.2930l M1ad6Boleslav,proti Zalovanfm:1) JUDr. David Uhlii, se sidlem Opletalova 110 00 5, Praha 7, insolvendnispr6vcedluZnikaDany Pechanovd, zast. JUDr. JanemHmd6iem, advok6tem sidlemOpletalova 110 00 Praha1 a 2) Dana Pechanovi, nar.3l . 'l . 1979, se 5, bltem PrfibdZn6147,26101 PiibramIII, v iizeni o wdenipopien6pohled6vky, o urdeni popien6vykonateln6 pohieddvky

takto:

I. Rozsudek Krajsk6hosoudu Praze, 38lCm 487 v Ej. /2011-29,seve qfookuL opranrje v dristi stanovenicelkov6vf5e pohled6vkytak, Ze: rliSe pohled6vkyspr6vn6zni ,,30.480,-Ki". il. V citovan6m rozsudku soudasnd se opralujedatumjeho vyd6nina30. iervna 2011.

Odrivodndni:

Rozsudkem dne 30. denma ze 2011,dj.38 ICm 487 /2011-29, zdej5isoudzam{tl Zalobu urdenipopiendpohled6vky. o

Pii vyhotoveni pisemn6hozndni rozhodnutfdo51ok pisaisk6 chybd, spodivajici v uvedeninespr6vn6d6stkyve rnjroku rozsudku,kdy m6labjt v souladus Zalobnimniiwhem uvedena d6stka30.480,-nesprdvn6 Kd, bylo uvedeno30.380,-Soudasnd v rozsudku Kd. bylo pouZito nesprdrm6datum vyd6ni rozsudkudne 1 srpna.2011, namisto spr6vn6ho data vyhotoveni 30. dervna dne 2011.

S ohledem to, Zejde v oboupiipadechve smysluust. g 164zrikona 99/1963 na d. Sb., o jak zjevnounespr6vnost, vlpljvA z obsahuspisua ze shorauveden6ho, postupoval soud podleust. $ 164o.s.i. a rozhodl, je uvedeno qfookutohotorozhodauti. jak ve

Pouieni: Protitomutousneseni lze podat odvolini do 15 dnt odednejeho dorudeni Vrchnimu souduv Prazeprostiednictvfmzdejiiho soudu. k

Odednepr6vnimoci tohotousneseni znonr ihrita 15dnrik pod6ni bdZi odvol6niproti rozsudkuKrajsk6hosouduv Prazeze dne30. dervna j. 201l, d, 38 ICm 487 /201L-29.

V Prazedne 1. zdii 2011 JUDI. PetraVedeiov6, v.r. ,\ ,o, samosoudkyrd

N t>