KSPH 38 INS 12925/2010-B-15
KSPH 38 INS 12925/2010-B-15

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Dany H a j d u k o v é , nar. 30.12.1965, bytem 267 01 Králův Dvůr, Nad Stadionem 344, o schůzi věřitelů, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 12925/2010-B-14 ze dne 2. května 2011 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-B-14 ze dne 2. května 2011 nařídil soud schůzi věřitelů ke zvolení zástupce věřitelů. Vzhledem k tomu, že tento byl zvolen již na schůzi věřitelů ze 24. března 2011 a je ochoten vykonávat tuto funkci i do budoucna, bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 5. května 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Hejduková