KSPH 38 INS 10620/2013-A-28
KSPH 38 INS 10620/2013-A-28

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Vladimíra H e r á k a, nar. 15.11.1944, bytem 289 11 Pečky, Ratenice 151, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 10620/2013-A-25 ze dne 19. listopadu 2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-25 ze dne 19. listopadu 2013 zastavil soud řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dne 3. prosince 2013 podal dlužník odvolání do shora uvedeného usnesení s tím, že záloha ve výši 3 000,-Kč byla zaplacena, což bylo doloženo i dokladem o zaplacení.

Vzhledem k tomu, že navrhující věřitel řádně zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, rozhodl soud ve smyslu § 210a občanského soudního řádu a usnesení o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava