KSPH 38 INS 10010/2013-A-19
KSPH 38 INS 10010/2013-A-19

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v konkursní věci dlužníka Kateřina V a ň k o v á, nar. 16.10.1979, bytem 273 51 Pletený Újezd, Dukelská 86, k doručení 272 01 Kladno, Mlýnská 2809, o zjištění úpadku

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2013 č.j. KSPH 38 INS 10010/2013-A-16 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2013 č.j. KSPH 38 INS 10010/2013-A-16 bylo zastaveno řízení o zjištění úpadku dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dne 8.11.2013 podal dlužník do tohoto usnesení odvolání, přičemž zálohu v plné vyměřené výši zaplatil.

Podle § 210 občanského soudního řádu, usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, může k, odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Proto bylo rozhodnuto, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Gregorová