KSPH 37 INS 8848/2010-B-21
č.j.: KSPH 37 INS 8848/2010-B-21 KSPH 39 INS 9652/2010-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníků: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano a b) Jana anonymizovano , nar. 20.5.1979, oba bytem Melantrichova 244, 289 34 Rožďalovice, o insolvenčním návrhu dlužníků a o změně usnesení č.j. KSPH 37 INS 8848/2010-B-9 ze dne 13.4.2011 a o změně usnesení č.j. KSPH 39 INS 9652/2010-B-8 ze dne 22.11.2010,

takto:

I. M ě n í s e způsob schváleného oddlužení dlužníků: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano a b) Jana anonymizovano , nar. 20.5.1979, oba bytem Melantrichova 244, 289 34 Rožďalovice tak, že s e s c h v a l u j e oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

II. Insolvenčním správcem je Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

III. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí do majetkové podstaty dlužníků náleží tyto peněžní prostředky získané: a) zpeněžením těchto nemovitostí ze společné jmění manželů (dlužníků): budova č.p. 244 na pozemku par.č. st. 116/3, pozemky parc.č. st. 116/3, 81/2, vše v k.ú. a obci Rožďalovice, které byly zpeněženy za částku 1.501.000,-Kč, a to po odečtení výtěžku zpeněžení určeného pro zajištěného věřitele ve výši 701.314,20 Kč, celkem tedy peněžení prostředky ve výši 799.685,80 Kč b) za účinků schváleného oddlužení dlužníka: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , plněním splátkového kalendáře, a to ve výši 166.935,-Kč c) za účinků schváleného oddlužení dlužnice: b) Jana anonymizovano , nar. 20.5.1979, plněním splátkového kalendáře, a to ve výši 62.705,-Kč d) ze záloh na náklady insolvenčního řízení složených dlužníky, a to ve výši 8.000,-Kč

IV. K o n s t a t u j e s e , že v tomto spojeném insolvenčním řízení dlužníků: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano a b) Jana anonymizovano , nar. 20.5.1979, oba bytem Melantrichova 244, se přihlásilo celkem 7 věřitelů s těmito přezkoumanými a zjištěnými pohledávkami:

Celková výše Věřitel Označení věřitele zjištěných číslo pohledávek 1. Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem 411.893,50 Kč Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 2. CCRB a.s., IČ: 247 23 576, se sídlem Praha, 234.492,05 Kč Olivova 948/6, PSČ 110 00 3. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., 701.314,20 Kč IČ: 492 41 397, se sídlem Praha 10, (zajištěná Vinohradská 3218/169 pohledávka) 4. Home Credit a.s., IČ: 269 78 636, se sídlem Brno, 75.716,29 Kč Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ 602 00 5. COFIDIS s.r.o., IČ: 271 79 907, se sídlem Praha 5, 53.689,21 Kč Bucharova 1423/6, PSČ 158 00 6. GE Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem 58.110,42 Kč Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 7. CETELEM ČR, a.s., IČ: 250 85 689, se sídlem Praha 5, 110.768,00 Kč Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00

V. Ú č i n k y tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

VI. Soud dále u k l á d á insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě do 14 dnů od právní moci tohoto usnesení předložil soudu konečnou zprávu.

Odůvodnění:

[1] Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 5.8.2010 zahájeno insolvenční řízení sp.zn.se dlužník domáhal, aby insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň, aby jako způsob řešení úpadku povolil oddlužení. Usnesením č.j.-A-12 ze dne 7.2.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení. Usnesením č.j.-B-9 ze dne 13.4.2011 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

[2] Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 24.8.2010 zahájeno insolvenční řízení sp.zn. KSPH 39 INS 9652/2010 se dlužnice domáhala, aby insolvenční soud rozhodl o jejím úpadku a zároveň, aby jako způsob řešení úpadku povolil oddlužení. Usnesením č.j. KSPH 39 INS 9652/2010-A-11 ze dne 16.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužnice a jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení. Usnesením č.j. KSPH 39 INS 9652/2010-B-8 ze dne 22.11.2010 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

[3] Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-16 ze dne 12.3.2012 byla ke společnému řízení spojena řízení dlužníků (manželů) projednávána pod sp.zn.a sp.zn. KSPH 39 INS 9652/2010 s tím, že tato řízení budou nadále vedena pod sp.zn., neboť obě řízení spolu

skutkově souvisí, když v obou řízeních je řešeno oddlužení jednoho společného jmění obou manželů.

[4] V řízení sp.zn.(Jaroslav anonymizovano ) byla insolvenční správkyní ustanovena JUDr. Vlasta Houdková, se sídlem Betlémské nám. 251/2, 110 00 Praha 1- Staré Město. Usnesením č.j.-B-17 ze dne 12.3.2012 byla zproštěna své funkce s tím, že jediným insolvenčním správcem spojeného insolvenčního řízení obou manželů bude Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, který byl ustanoven v řízení sp.zn. KSPH 39 INS 9652/2010. Soud tak rozhodl proto, že nemovitosti ve společném jmění obou manželů byly zpeněženy právě uvedeným správcem.

[5] V dosavadním průběhu insolvenčního řízení bylo zjištěno, že: Jaroslavu anonymizovano byla za poslední dvě sledovaná období (říjen-listopad 2011) sražená průměrně částka 15.829,-Kč, celkem ke dni vydání tohoto usnesení pak byla sražena částka 166.935,-Kč Janě anonymizovano byla za poslední dvě sledovaná období (prosinec 2011-leden 2012) sražená průměrně částka 3.781,-Kč, celkem ke dni vydání tohoto usnesení pak byla sražena částka 62.705,-Kč Jaroslav anonymizovano a Jana anonymizovano zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, resp. 5.000,-Kč. oba dlužníci jsou manželé oba dlužníci mají 1 zajištěného věřitele, který má za dlužníky pohledávky v celkové přihlášené výši 701.314,20 Kč (více viz odst. 6) oba dlužníci mají celkem 6 nezajištěných věřitelů, kteří mají za dlužníky pohledávky v celkové přihlášené výši 944.669,47 Kč (více viz odst. 6) společné jmění manželů (dlužníků) nebylo zúženo ani zrušeno

[6] Soudem byl učiněn jeden seznam přihlášených věřitelů (viz výrok IV.), který zohledňuje věřitele přihlášené do obou řízení a výši jejich pohledávek. Pokud jde o věřitele: Česká spořitelna, a.s., a Českomoravská stavební spořitelna, a.s., tak tito přihlásili své pohledávky, které mají za oběma dlužníky, dvakrát (za každým dlužníkem jednou). Z uvedeného důvodu jsou tyto pohledávky počítány jen jednou, přičemž soud vycházel z výše přihlášených pohledávek v řízení vedeném pod sp.zn., kde lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula později, a uvedení věřitelé tak z důvodu přirostlého příslušenství přihlásili do tohoto řízení větší částku.

[7] Dne 17.4.2012 proběhla u insolvenčního soudu schůze věřitelů. Oznámeným předmětem schůze věřitelů bylo (mimo jiné) projednání, hlasování a rozhodnutí o změně zvoleného způsobu oddlužení dlužníků. Toto bylo oznámeno všem věřitelům v usnesení, kterým byla schůze věřitelů svolána, když toto usnesení bylo doručeno zvlášť každému věřiteli. Předmětné schůze věřitelů se nezúčastnil žádný z přihlášených věřitelů. Insolvenční soud tak o změně způsobu schváleného oddlužení ze splátkového kalendáře na zpe- něžení majetkové podstaty rozhodl sám.

[8] Soud při svém rozhodování vyšel ze zjištění uvedených v odst. 5, když má za to, že prá- vě uvedená změna je v souladu se zásadou rychlosti uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a) insolvenčního zákona), když dle předběžných propočtů se tak dostane nezajištěným věřitelům uspokojení přibližně z 87 % (čistý výtěžek zpeněžení bude činit přibližně

828.000,-Kč) již tento rok, zatímco při pokračujícím plnění splátkového kalendáře by bylo lze předpokládat skončení řízení v roce 2016. Přebytku výtěžku zpeněžení nemovitosti, který nebyl použit na uspokojení zajištěného věřitele (jedná se přibližně o částku 800.000,-Kč), by za trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře nebylo lze použít, neboť výtěžek zpeněžení nelze považovat za mimořádný příjem (§ 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), ale toliko za transformaci majetku náležejícího manželům již před zahájením insolvenčního řízení, a ke kterému tak mají dispoziční oprávnění dlužníci. Částka přibližně 800.000,-Kč by tak nepřipadla věřite- lům, ale dlužníkům, kteří by dále spláceli nezajištěným věřitelům v rámci schváleného splátkového kalendáře. Věřitelům by se tak dostalo přibližně stejného plnění za dobu nepoměrně delší a dlužníci by na druhou stranu byli po tuto dobu omezeni účinky schváleného oddlužení.

[9] Soud při výpočtu uvedenému v odst. 8 vycházel z těchto údajů: příjmy majetkové podstaty ke dni vydání tohoto usnesení a) výtěžek zpeněžení Nemovitostí 1.501.000,00 Kč b) peněžní prostředky získané srážkami z příjmů Jaroslava 166.935,00 Kč anonymizovano c) peněžní prostředky získané srážkami z příjmů Jany anonymizovano 62.705,00 Kč d) záloha na náklady insolvenčního řízení 8.000,00 Kč

výdaje majetkové podstaty ke dni vydání tohoto usnesení a předpokládaná odměna insolvenčního správce (insolvenční správkyně) a) částka k vydání zajištěnému věřiteli 701.314,20 Kč b) náklady spojené se zpeněžením a správou Nemovitosti 10.152,00 Kč c) odměna insolvenčního správce za zpeněžení zajištěných 14.026,28 Kč nemovitostí d) odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení 151.551,34 Kč určeného nezajištěným věřitelům e) daň z přidané hodnoty k odměně insolvenčního správce 33.115,52 Kč

[10] Podle ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona 1 se při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.

[11] Po splnění oddlužení (§ 413 insolvenčního zákona) insolvenční správce podá svojí zprávu (obsahující též řádné vyúčtování odměny a hotových výdajů) společně s dlužníky, žádajícím o osvobození od placení pohledávek (bude-li takový návrh podle ust. § 414 insolvenčního zákona podáván), aby o obou věcech mohlo být rozhodnuto při jediném jednání.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

[12] Bližší informace o průběhu oddlužení může dlužník nalézt na internetové adrese: http://www.insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/oddluzeni.html.

Poučení: Odvolání proti tomuto usnesení m ů ž e do 15 dnů podat účastník tohoto řízení (viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 200/2012-B-18 ze dne 30.3.2012, KSPH 40 INS 15354/2011). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k odvo- lání však začíná běžet ode dne, bylo účastníku toto rozhodnutí doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 o.s.ř. 2). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insol- venčního zákona).

V Praze dne 19. dubna 2012

Mgr. Tomáš Jirmásek, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )