KSPH 37 INS 7184/2010-A-40
KSPH 37 INS 7184/2010-A-40

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Tylova 163, 281 04 Plaňany, IČ 69014086, právně zastoupeného Mgr. Pavlem Letáčkem, advokátem se sídlem Bělocerkevská 1037/38, Praha 10. zahájené návrhem věřitele Royal Investment & Partners a.s., se sídlem Jeseniova 1151, 130 00 Praha 3, IČ 28384512, právně zastoupeného Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem, se sídlem Nádražní 58/110, 150 00 Praha 5, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Soud vydává toto p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í:

Soud ukládá Ivetě Andrásikové, nar. 5. 6. 1968, bytem V Mydlinkách 83, 104 00 Praha 10-Královice, aby do dne právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu vedeném u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou KSPH 37 INS 7184/2010 nepřeváděla vlastnické právo k nemovitosti včetně jejího příslušenství a jejích součástí, konkrétně budovu č.p. 163, rodinný dům, postavenou na stavební parcele číslo 185/1, pozemek parcela číslo st. 185/1, o výměře 200 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parcela číslo 112/4, o výměře 142 m2, vše v katastrálním území a obci Plaňany, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 713 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín a k uvedené nemovitosti nezřizovala zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, práva nájemní a práva výpůjčky.

Odůvodnění:

Věřitel uvedený v záhlaví podal dne 25. června 2010 ke Krajského soudu v Praze insolvenční návrh proti dlužníkovi Josefu Skoupému. Insolvenční řízení bylo zahájeno uveřejněním vyhlášky dne 25. června 2010 v 15:20 hodin pod č.j. KSPH 37 INS 7184/2010-A-3.

Soud postupoval podle § 133 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, a vydal dne 2. července 2010 usnesení, kterým vyzval dlužníka k podání vyjádření a k předložení seznamu majetku a závazků.

1

Dne 29. července 2010 bylo soudu doručeno podání dlužníka, ve kterém sdělil, že překládá seznam závazků a pohledávek, což neučinil, a dále uvedl, že navrhovatel je jeho jediným věřitelem, proto nejsou splněny podmínky pro insolvenci.

Dne 27. října 2010 bylo soudu doručeno podání navrhovatele, ve kterém označil další dlužníkovi věřitele, konkrétně Mikuláše Hegeduse, který má vykonatelnou splatnou pohledávku, vykonatelnost je založena notářským zápisem ze dne 20. 8. 2009. Dále insolvenční navrhovatel upozornil, že dalšími věřiteli jsou Miroslav Opl a Petr Opl, k zajištění pohledávky těchto věřitelů je zřízeno zástavní právo k nemovitosti zapsané na LV č. 713 pro k.ú. Plaňany. Navrhovatel také uvedl, že dlužník uzavřel s paní Ivetou Andrásikovou smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického právo k nemovitostem zapsaných na LV č. 713 pro k.ú. Plaňany, z této skutečnosti lze dovodit, že jmenovaná je dalším věřitelem dlužníka.

Navrhující věřitel navrhl, aby soud vyzval shora uvedené označené věřitele ke sdělení, zda mají vůči dlužníkovi pohledávky, s tím, že označí výši a splatnost pohledávek. Výzva byla dne 2. listopadu 2010 zveřejněna v insolvenční rejstříku a dne 11. listopadu 2010 doručená všem shora uvedeným věřitelům. Odpověď soudu zaslal pouze Mikuláš Hegedus.

K projednání návrhu nařídil soud jednání na 6. října 2010, dne 5. října 2010 byla soudu doručena dlužníkova omluva z jednání, dlužník doložil, že je v pracovní neschopnosti. Dlužník požádal o odročení jednání. Jednání bylo odročeno na 5. ledna 2011. Při jednání dlužník prohlásil, že chce své závazky vyřešit, věřitelům jejich pohledávky zaplatit.

Navrhující věřitel souhlasil s tím, aby o jeho insolvenčním návrhu nebylo rozhodnuto do 31. března 2011 a byla tak dlužníkovi dána šance vyřešit závazky mimosoudně.

Navrhující věřitel upozornil dne 25. listopadu 2010 soud, že dlužník uzavřel s Ivetou Andrásikovou dne 13. listopadu 2009 smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem zapsaných na LV č. 713 pro k.ú. Plaňany. Navrhovatel uvedl, že jsou dány důvody k postupu podle § 82 odst. 1 IZ. Soud měl podle podnětu navrhovatele vydat předběžné opatření, kterým by bylo paní Ivetě Andrásikové uloženo nenakládat s nemovitostí, zejména jí znemožnit převod nemovitosti na třetí osoby, nezřizovat zástavní práva, práva odpovídající věcnému břemeni, práva nájemní a práva výpůjčky.

Insolvenční soud vydal podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, dne 26. listopadu 2010 pod č.j. -A-19 předběžné opatření, kterým podnětu navrhujícího věřitele vyhověl.

Proti usnesení o nařízení předběžného opatření podala Iveta Andrásiková odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Praze dne 11. dubna 2011 tak, že zrušil usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 7148/2010-A-19 ze dne 26. lisotpadu 2010 a věc vrátil k dalšímu řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí Vrchní soud v Praze uvedl, že nebyly splněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 82 ve spojení s § 113 IZ. Uvedená zákonná ustanovení umožňují nařídit předběžné opatření i bez návrhu, pokud insolvenční soud zasahuje uvnitř insolvenčního řízení ve prospěch ochrany oprávněných zájmů

2 věřitelů, především v případech, kdy je nutné ustanovit předběžného správce, uložit osobám majícím závazek vůči dlužníku, aby poskytovaly plnění předběžnému správci, popřípadě omezit dlužníka v jeho dispozičních oprávněních s věcmi, které by mohly tvořit majetkovou podstatu.

Osobě rozdílné od dlužníka lze uložit nějakou povinnost, jen pokud to po ní lze spravedlivě žádat podle § 76 odst. 2 o.s.ř. a zásadně na návrh. Navrhovatel předběžného opatření musí složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout.

Dne 18. dubna 2011 podal insolvenční navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření a téhož dne zaplatil na účet Krajského soudu v Praze jistotu 10 000,-Kč.

Návrh je odůvodněn tím, že dlužník uzavřel s Ivetou Andrásikovou dne 13. listopadu 2009 smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitosti. Z této skutečnosti je podle navrhovatele zřejmé, že dlužník uzavřel tuto smlouvu po splatnosti svých závazků vůči navrhovateli. Zajišťovací převod vlastnického práva se týkal nemovitostí v k.ú. Plaňany zapsaných na LV č. 713, vlastnické právo je vloženo ve prospěch Ivety Andrásikové. Z této skutečnosti vyplývá, že dluh, který byl zajištěn zajišťovacím převodem nezanikl.

V případě kladného rozhodnutí o úpadku dlužníka připadnou nemovitosti do majetkové podstaty a Iveta Andrásiková bude mít postavení zajištěného věřitele.

Navrhovatel upozornil na skutečnost, že Iveta Andrásiková uzavřela dne 22. listopadu 2010 kupní smlouvu s paní Ivetou anonymizovano , anonymizovano a Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín bylo zahájeno řízení na vklad vlastnického práva.

Navrhovatel uvedl, že Iveta Andrásiková po doručení výzvy soudu ke sdělení existence a výše pohledávky vůči dlužníkovi, uzavřela kupní smlouvu, lze předpokládat, že při uzavření kupní smlouvy nebyla vedena úmyslem získat co nejvyšší kupní cenu, protože ze získané kupní ceny musí být uspokojena její pohledávka a zbytek vydá dlužníkovi.

Navrhovatel předložil k důkazu smlouvu o zajišťovacím převodu práva ze dne 13. listopadu 2009, výpis z katastru nemovitostí, LV č. 713 pro k.ú. Plaňany a informaci o průběhu řízení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

Z těchto listin má soud za prokázané, že dne 13. listopadu 2009 uzavřela Iveta Andrásiková v postavení věřitele s Josefem Skoupým v postavení dlužníka smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Smlouvou byla zajištěna pohledávka ve výši 693 000,-Kč s příslušenstvím, kterou se dlužník zavázal zaplatit do 13. února 2010. Předmětem převodu byly nemovitosti, budova č.p. 163 s pozemkem parcela číslo st. 185/1 a pozemkem parcela č. 112/4, vše v k.ú. a obci Plaňany. Na nemovitostech bylo ke dni uzavření smlouvy zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávek Miroslava Opla a Petra Opla.

Z výpisu z katastru nemovitostí má soud za prokázané, že na LV č. 713 pro k.ú. Plaňany je vloženo vlastnické právo ve prospěch Ivety Andrásikové, nar. 5. 6. 1968.

3

Soud má za prokázané, že pod číslem V-6901/2010-204 probíhá u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín řízení o vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem, účastníky řízení jsou Iveta Andrásiková a Iveta Pleyerová, anonymizovano , byla předložena kupní smlouva ze dne 22. listopadu 2010, řízení o vkladu vlastnictví bylo zahájeno dne 23. listopadu 2010.

Insolvenční soud tak došel k závěru, že Iveta Andrásiková se rozhodla prodat majetek, který v případě rozhodnutí o úpadku a jeho řešení konkursem, připadne pravděpodobně do majetkové podstaty, učinila tak po doručení výzvy soudu, lze dojít k závěru, že s nekalými úmysly zkrátit majetkovou podstatu a ostatní věřitele.

Navrhovatel k doložení úpadku dlužníka předložil stejnopis notářského zápisu ze dne 20. srpna 2009, ve kterém dlužník uznal se svolením k vykonatelnosti závazek vůči Mikuláši Hegedusovi ve výši 95 000,-Kč.

Soud zjistil, že do insolvenčního řízení se kromě navrhujícího věřitele přihlásili další dva věřitelé. Insolvenční věřitel Mikuláš Hegedus podal dne 13. prosince 2010 přihlášku nezajištěné pohledávky ve výši 105 060,89 Kč a dne 21. února 2011 soudu existenci této pohledávky potvrdil. Dne 21. února 2011 podal přihlášku pohledávky ve výši 412 880,-Kč Martin Jandura.

Dlužník předložil listiny, ze kterým lze dovodit, že uzavřel se společností DYNSPOL spol. s r.o. dne 25. února 2011 smlouvu o půjčce a o zřízení zástavního práva, podle této smlouvy měla být dlužníkovi poskytnutá půjčka ve výši 5 000 000,-Kč, čerpání této půjčky mělo být zahájeno do 30. března 2011. Z uvedené půjčky měly být zaplaceny veškeré závazky dlužníka, jak je shora uvedeno, navrhující věřitel souhlasil s tím, že o jeho návrhu bude rozhodnuto po dni 31. března 2011. Ze skutečnosti, že navrhovatel podal dne 18. dubna 2011 návrh na vydání tohoto předběžného opatření a z nečinnosti dlužníka vůči soudu, došel soud k závěru, že dlužník má nadále více věřitelů, kterým není schopen zaplatit jejich splatné pohledávky.

Insolvenční soud se ztotožňuje s názorem navrhujícího věřitele, že je nutné vydat předběžné opatření, kterým by bylo Ivetě Andrásikové, která není účastnicí řízení, zakázáno převádět vlastnické právo k předmětným nemovitostem, protože je nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Vydáním předběžného opatření soud předchází zbytečným komplikacím a sporům, které by nastaly, pokud bude insolvenčnímu návrhu vyhověno.

Podle § 7 odst. 1 IZ se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 76 odst. l písm. e) a § 76 odst. 2 o.s.ř. lze předběžným opatřením uložit povinnost nenakládat s určitými věcmi nebo právy a tuto povinnost lze uložit někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Insolvenční soud po zvážení všech shora uvedených okolností a zásad insolvenčního řízení došel k závěru, že lze vydat předběžné opatření proti Ivetě Andrásikové, byť není účastnicí řízení o insolvenční návrhu. Na jmenované lze spravedlivě žádat, aby do doby,

4 než bude v právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu, se zdržela převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem a uzavírání smluv o zřízení zástavního práva a věcného břemene.

V případě, že by došlo ke vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve prospěch Ivety Pleyerové, a insolvenčnímu návrhu bude vyhověno, dojde tak nepochybně ke zhoršení postavení věřitelů a možnosti jejich uspokojení.

Jistota 10 000,-Kč bude navrhovateli vrácená po právní moci rozhodnutí o insolvenční návrhu, dnem právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu končí účinky tohoto předběžného opatření. V případě vyhovění návrhu, což je podle průběhu insolvenčního řízení velmi pravděpodobné, připadne předmětná nemovitost do správy insolvenčního správce. Pokud by insolvenčnímu návrhu nebylo vyhověno, může Iveta Andrásíková po právní moci takového rozhodnutí pokračovat v úkonech, které jsou tímto předběžným opatřením zakázány.

Podle § 76f odst. 2 o.s.ř. bude stejnopis tohoto usnesení doručen Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Návrh na vklad práva týkající se předmětné nemovitosti, o kterém nebylo uvedeným příslušným orgánem rozhodnuto, pozbývá své právní účinky, to platí i tehdy, jestliže účastník učinil právní úkon týkající se nemovitosti dříve, než se usnesení o nařízení předběžného opatření stalo vykonatelným.

Poučení: Proti usnesení není přípustné odvolání ( § 91 IZ). Iveta Andrásiková má právo odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. Usnesení je vykonatelné uveřejněním v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, navrhovateli a Ivetě Andrásikové.

V Praze dne 21. dubna 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

5