KSPH 37 INS 7180/2009-P84-5
KSPH 37 INS 7180/2009-P84-5

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce JUDr. Jiřím Wažikem v insolvenční věci dlužníka Jan Šturma-Metalcentrum, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 42704448, zastoupeného Ivetou Šturmovou, obecnou zmocněnkyní, bytem Písková Lhota 4, 294 31 Krnsko, o zpětvzetí popření pohledávky a o odvolání věřitele č. 84-Pavel Švelch, bytem , právně zastoupeného Mgr. Tomášem Voldánem, advokátem se sídlem Haštalská 27, Praha 1, proti usnesení č.j. KSPH 37 INS 7180/2009-P84-3 ze dne 1. listopadu 2010, kterým byla přihlášená pohledávka odmítnutá,

ta kto:

I. Soud bere na vědomí, že insolvenční správce CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., se sídlem Hvězdova 1716/2B, City Tower, 140 00 Praha 4, IČ 48118753 vzal zpět popření pohledávky 1 072 694,66 Kč věřitele č. 84-Pavel Švelch, bytem .

II. Usnesení Krajského soudu v Praze číslo jednací-P84-3 ze dne 1. listopadu 2010, kterým byla přihlášená pohledávka ve výši 1 072 694,66 Kč věřitele číslo 84-Pavla Švelcha odmítnutá, se m ě n í tak, že se tato pohledávka neodmítá. Pohledávka insolvenčního věřitele Pavla Švelcha, bytem , ve výši 1 072 694,66 Kč, se pokládá za zjištěnou, věřitel Pavel Švelch je účastníkem insolvenčního řízení.

III. Krajský soud v Praze vrátí věřiteli č. 84 Pavlu Švelchovi soudní poplatek 1 000,-Kč zaplacený za odvolání proti usnesení ze dne 1. listopadu 2010 č.j. KSPH 37 INS 7180/2009-P84-3 na bankovní účet č. .

O d ů v o d n ě n í:

Ve věci uvedené v záhlaví tohoto usnesení bylo dne 1. listopadu 2010 vydáno usnesení, kterým soud odmítl pohledávku věřitele č. 84-Pavla Švelcha ve výši 1 072 694,66 Kč z důvodu, že uvedený věřitel přes výzvu insolvenčního správce nepodal žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky.

Proti usnesení ze dne 1. listopadu 2010 č.j.-P84-3 podal věřitel č. 84 včas odvolání, ve kterém upozornil na to, že insolvenční správce vzal zpět popření jeho pohledávky.

1

Insolvenční soud vyzval insolvenčního správce ke sdělení stanoviska ke shora uvedenému tvrzení, protože se ve spise nenacházela listina s prohlášením správce o zpětvzetí popření pohledávky.

Dne 11. března 2011 bylo soudu doručeno podání insolvenčního správce, kterým potvrdil zpětvzetí popření pohledávky věřitele č. 84, s tím, že dne 21. dubna 2010 byla soudu doručený doklad o doručení zpětvzetí popření věřiteli. Ve spise je kopie doručenky pošty založená, není k ní připojené podání o zpětvzetí popření.

Zpětvzetí popření pohledávky insolvečním správcem bere soud na vědomí, pohledávka věřitele č. 84-Pavla Švelcha ve výši 1 072 694,66 Kč je zjištěná podle § 201 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Důvody, pro které byla pohledávky věřitele č. 84 odmítnutá nejsou dány, odvolání věřitele č. 84 proti usnesení ze dne 1. listopadu 2010 je důvodné.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Krajský soud v Praze změnil usnesení o odmítnutí přihlášené pohledávky věřitele č. 84 Pavla Švelcha, protože jeho pohledávka byla dodatečně insolvenčním správcem uznaná, a tím odpadl důvod, pro který byla jeho pohledávky odmítnutá.

Věřitel Pavel Švelch zaplatil v kolcích 1 000,-Kč na soudní poplatek za odvolání proti usnesení , kterým byla jeho přihlášená pohledávka odmítnutá. Právní úkon odvolání v této věci nepodléhá soudnímu poplatku, zaplacený soudní poplatek bude věřiteli vrácen podle § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti usnesení není přípustné odvolání.

V Praze dne 28. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

2