KSPH 37 INS 6346/2013-A-10
č.j.: KSPH 37 INS 6346/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, IČ: 470 97 213, se sídlem Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9-Černý Most, ze dne 22.3.2013 na nařízení předběžného opatření s e o d m í t á .

Odůvodnění:

I. Tvrzení navrhovatele

[1] Návrhem podaným dne 22.3.2013 (A-9) se soudní exekutor JUDr. Milan Usnul (dále jen Navrhovatel ) domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona 1, a to tak že tyto účinky se omezují do okamžiku rozhodnutí o insolvenčním návrhu tak, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nejen nařídit, ale i provést. (dále jen Návrh ).

[2] Navrhovatel koncipoval svůj Návrh značně nevhodným způsobem, když v rámci jednoho návrhu se domáhá nařízení předběžného opatření ve třech různých insolvenčních řízeních ve vztahu ke třem dlužníkům. Navrhovatel odůvodnil svůj Návrh tím, že proti dlužníkům je vedeno exekuční řízení, v rámci něhož je nařízena na den 4.4.2013 dražba nemovitostí dlužníků.

[3] Navrhovatel dále uvedl, že je zřejmé, že insolvenční návrhy dlužníků jsou nepravdivé, neobsahují všechny skutečnosti a lze vážně pochybovat o poctivém záměru dlužníků, jejichž cílem je dle Navrhovatele zřejmá snaha dražby zdržet, což plyne z provázanosti s dalšími věřiteli povinných a unifikací doložených listin.

[4] Nakonec Navrhovatel sdělil, že Návrh neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť dojde k včasnému, rychlému a poctivému zpeněžení, kdy výtěžek zpeněžení by mohl v budoucnu být vložen do majetkové podstaty a rozdělen mezi věřitele.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

II. Právní úprava

[5] Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel před- běžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

[6] Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

[7] Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. 2 návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastní- ků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

[8] Podle ust. § 75 odst. 5 o.s.ř je navrhovatel povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

[9] Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

[10] Podle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno

III. Právní posouzení věci

[11] Jak již soud uvedl výše, Návrh je určen pro tři probíhající insolvenční řízení, což vyústilo v jeho naprostou obecnost a neuvedení jakéhokoli konkrétního údaje ve vztahu k dlužníkovi. Navrhovatel taktéž svá tvrzení nedoložil žádnou listinou.

[12] Navrhovatel tvrdí, že na den 4.4.2013 je nařízena dražba nemovitostí ve vlastnictví dlužníků, což nikterak nedoložil a dále nespecifikoval nemovitosti, které mají být zpeněženy, pouze uvedl, že se jedná o nemovitosti ve vlastnictví tří dlužníků (Pavel anonymizovano , Tomáš anonymizovano a Zdeněk anonymizovano ). Insolvenční soud tak nemůže o Návrhu rozhodnout, když neví jaké nemovitosti mají být dne 4.4.2013 draženy a zároveň jaké nemovitosti jsou ve vlastnictví dlužníka a zda tedy probíhající insolvenční řízení brání

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

vydražení nemovitostí, které jsou předmětem tvrzeného dražebního jednání. Návrh je tak neurčitý, a to v míře, která brání o Návrhu věcně rozhodnout.

[13] Insolvenční soud dále dodává, že Návrhu by nebylo lze vyhovět ani v případě, že by byl určitý, neboť Navrhovatel se ve skutečnosti domáhá nikoli omezení účinků dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, ale jejich úplného vyloučení, což není přípustné.

[14] Dále insolvenční soud uvádí, že dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí ve společném jmění dlužníka a jeho manželky jsou následující nemovitosti: budova č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 124, a dále pozemky parc.č. st. 124 a parc.č. 702, vše k.ú. Vraňany. Dle usnesení Navrhovatele ze dne 18.12.2012 č.j. 098 EX 00719/11-195, které do spisu založil věřitel Agentura Sahel, spol. s r.o. (A-8) byly však tyto nemovitosti Navrhovatelem zpeněženy, a to dne 18.12.2012.

[15] Soud neuložil Navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, neboť ve smyslu ust. § 6a odst. 4 zákona o soudních poplatcích 3 se poplatek nevybírá v přípa- dě, že soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne (v daném případě za použití výkladu analogia legis jestliže soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítne před jeho vydáním).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy do- šlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má po- vinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhů- tě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 28. března 2013

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková

3 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů