KSPH 37 INS 6164/2010-P13-7
KSPH 37 INS 6164/2010-P13-7

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v insolvenční věci dlužníka TOMITRANSPORT, s.r.o., se sídlem Brozánky 74, 276 01 Mělník, IČ 46359079, zastoupeného jednatelem Bohumilem Matouškem, bytem Lesní 2968, 276 01 Mělník, o odvolání insolvenčního věřitele Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, proti usnesení č.j. KSPH 37 INS 6164/2010-P13-4 ze dne 5. května 2011, kterým byla odmítnutá pohledávka 1 254 136,-Kč.

ta kto:

Usnesení Krajského soudu v Praze číslo jednací-P13-4 ze dne 5. května 2011, kterým byla odmítnutá pohledávka 1 254 136,-Kč, se m ě n í tak, že se přihlášená pohledávka ve výši 1 254 136,-Kč věřitele Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, identifikační číslo 45272956 n e o d m í t á, věřitel Česká pojišťovna, a.s. zůstává účastníkem insolvenčního řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Ve věci uvedené v záhlaví tohoto usnesení bylo dne 5. května 2011 vydáno usnesení, kterým soud odmítl pohledávku 1 254 136,-Kč přihlášenou Českou pojišťovnou, a.s., s odůvodněním, že věřitel podal bezvadnou přihlášku své pohledávky opožděně. Z listin, které měl soud k dispozici, zjistil, že úplná přihláška pohledávky České pojišťovny, a.s. byla doručená soudu 1. března 2011, k poštovní přepravě byla podaná 25. února 2011. Lhůta k podání přihlášek končila 9. února 2011. Soud rozhodl, že účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí ke dni právní moci usnesení o odmítnutí přihlášené pohledávky. Usnesení bylo dne 9. května 2011 zveřejněno v insolvenčním rejstříku a dne 10. května doručeno do datové schránky odmítnutého věřitele.

Dne 23. května 2011 bylo soudu doručeno elektronicky odvolání věřitele České pojišťovny, a.s., téhož dne bylo odvolání podáno k poštovní přepravě, odvolání bylo soudu doručeno poštou dne 25. května 2011.

Odvolání věřitele do usnesení č.j.-P13-4 ze dne 5. května 2011 bylo podáno včas.

1

V odvolání věřitel uvedl, že dne 9. února 2011 zaslal Krajskému soudu v Praze prostřednictvím datové schránky kompletní přihlášku pohledávky v celkové výši 1 254 136,-Kč na předepsaném formuláři včetně příloh.

Podání věřitele bylo doručováno prostřednictvím dvou datových zpráv, datovou zprávou č. 37388566, která byla podle doručenky k datové zprávě doručená 9. února 2011 ve 13:46:55 hodin a datovou zprávou č. 37389527, která byla podle doručenky doručená dne 9. února 2011 ve 14:05:27 hodin.

Odvolatel upozornil na to, že k jeho tíži nemůže jít, že Krajský soud v Praze pochybil při zpracování datových zpráv, když z nich vytisknul či jinak zpracoval pouze první stranu formuláře přihlášky pohledávky.

Vzhledem k uvedenému pochybení při zpracování datových zpráv, byl odvolatel podáním insolvenčního správce ze dne 17. února 2011 vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů opravil a doplnil přihlášku pohledávky ze dne 9. února 2011, povinnost splnil a dne 25. února 2011 zaslal soudu prostřednictvím pošty znovu úplnou přihlášku pohledávky včetně příloh.

Česká pojišťovna, a.s., v odvolání tvrdí, že řádně a včas přihlásila pohledávku v celkové výši 1 254 136,-Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka TOMITRANSPORT, s.r.o. a navrhla, aby Vrchní soud v Praze odvoláním napadené usnesení zrušil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky České spořitelny, a.s. vydala asistentka soudkyně, o odvolání rozhoduje samosoudkyně podle § 8 odst. 1 zákona 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících.

Krajský soud v Praze přešetřil tvrzení odvolatele o odeslání a doručení přihlášky pohledávky prostřednictvím datové zprávy a zjistil, že tvrzení odvolatele je pravdivé.

Dne 9. února 2011 byla ve 13:46:55 dodána datová zpráva č. 37388566, věc-Přihláška pohledávky 1. část, odesílatel Česká pojišťovna a.s., příjemce Krajský soud v Praze, určeno ke sp. zn. KSPH 37INS 6164/2010. Téhož dne ve 14:05:27 dodána datová zpráva č. 37389527, věc-Přihláška pohledávky 2. část, odesílatel Česká pojišťovna a.s., příjemce Krajský soud v Praze, určeno ke sp. zn. KSPH 37INS 6164/2010.

V uvedených časech byla skutečně dne 9. února 2011 soudu doručená do datové schránky celá přihláška pohledávky včetně příloh, do spisu však byla původně dodána pouze titulní strana formuláře přihlášky.

K rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky České pojišťovny, a.s. došlo vlivem technické a administrativní chyby, usnesení ze dne 5. května 2011 bylo změněno tak, že je

2 přihláška pohledávky věřitele Česká pojišťovna, a.s. v celkové výši 1 254 136,-Kč neodmítá a uvedený věřitel je nadále účastníkem insolvenčního řízení.

K přezkoumání pohledávky České pojišťovny, a.s. nařídí zvláštní přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti usnesení není přípustné odvolání.

V Praze dne 2. června 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

3