KSPH 37 INS 37282/2013-B-20
č.j.: KSPH 37 INS 37282/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Semice 35, 289 17 Semice, zastoupen Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou se sídlem Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5, o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Alexandry anonymizovano ze dne 15.6.2015 (B-19) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Alexandra anonymizovano z majetkové podstaty dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Semice 35, 289 17 Semice, po předchozím souhlasu zástupce věřitelů nabyla movité věci sepsané pod polož-kou č. 6 soupisu majetkové podstaty (B-16).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 27. srpna 2015

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů