KSPH 37 INS 3680/2013-P14-5
č.j.: KSPH 37 INS 3680/2013-P14-5

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Nepoměřice 64, 285 11 Nepoměřice, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Hypoteční banka, a.s., IČ: 135 84 324, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, a o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 3680/2013-P14-2 ze dne 6.8.2013, kterým soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 14: ZUQ Czech, s.r.o., IČ: 248 30 801, se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, a ukončil účast věřitele č. 14 v insolvenčním řízení dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Nepoměřice 64, 285 11 Nepoměřice, se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 14: ZUQ Czech, s.r.o., s e n e o d m í t á a jeho účast v řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 28.6.2013 rozhodl usnesením č.j.-A-18 o úpadku dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Nepoměřice 64, 285 11 Nepoměřice, a současně zvolil jako způsob řešení dlužníkova úpadku konkurs. Citované usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.6.2013.

Insolvenční soud zároveň v tomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 28.7.2013.

Přihláška věřitele č. 14 došla insolvenčnímu soudu dne 29.7.2013. Uvedená přihláška byla podána prostřednictvím elektronické datové sítě, přičemž bylo zjištěno, že přihláška byla odeslána dne 29.7.2013 a doručena do ePodatelny zdejšího soudu téhož dne.

Insolvenční soud, nesprávně se domnívaje, že přihláška pohledávky byla věřitelem č. 14 zaslána opožděně, rozhodl o odmítnutí této přihlášky a zároveň ukončil účast věřitel č. 14 v insolvenčním řízení dlužníka, a to usnesením č.j.-P14-2 ze dne 6.8.2013.

Proti citovanému usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž insolvenční soud upozornil, že konec lhůty, tak jak byl stanoven v rozhodnutí o úpadku, připadl na neděli,

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) a proto dle ust. § 57 odst. 2 o.s.ř. 2 je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 29.7.2013 a přihlášku pohledávky je nutno posuzovat jako včasně přihlášenou.

Insolvenční soud musí dát věřiteli č. 14 zcela za pravdu, a proto rozhodl dle ust. § 95 insolvenčního zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel, o jehož pohledávce je rozhodováno, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 28. srpna 2013

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )