KSPH 37 INS 3047/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 37 INS 3047/2013 29 NSýR 108/2014-A-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Daniela Minzatu, narozeného 6. prosince 1984, bytem v Bašti, Neratovická 797, PSý 250 65, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 3047/2013, o insolvenním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. ervna 2014, . j. KSPH 37 INS 3047/2013, 3 VSPH 423/2013-A-12, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen insolvenního soudu ) ze dne 7. února 2013, . j.-A-7, jímž insolvenní soud odmítl insolvenní návrh dlužníka. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník podáním ze dne 3. zá í 2014 (. l. A-16), které je podle svého obsahu dovoláním. Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis -dále jen o. s. . ), insolvenní soud ho usnesením ze dne 12. zá í 2014, . j.-A-17, dorueným dovolateli zvláš dne 17. zá í 2014 (srov. doruenku u . l. 17) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dn ode dne doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lh tČ urené ve výzvČ ani pozdČji, p es pouení o následcích neinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 vČta p ed st edníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. . ízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 23. íjna 2014 Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.