KSPH 37 INS 26614/2013-A-11
č.j.: KSPH 37 INS 26614/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Ing. Marie anonymizovano , anonymizovano , IČ: 470 22 922, bytem Boženy Němcové 292, 270 07 Mutějovice, o insolvenčním návrhu dlužnice,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 26614/2013-A-7 ze dne 30.9.2013 se mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužnice: Ing. Marie anonymizovano , anonymizovano , IČ: 470 22 922, bytem Boženy Němcové 292, 270 07 Mutějovice, s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1] Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 25.9.2013 zahájeno insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatelka (dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a řešení tohoto úpadku nepatrným konkursem.

[2] Usnesením č.j.-A-7 ze dne 30.9.2013 bylo insolvenční řízení ve věci dlužnice zastaveno, neboť ze spisu vedeného u zdejšího soudu pod spis. zn. KSPH 37 INS 828/2013 insolvenční soud zjistil, že dne 14.1.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci dlužnice, přičemž o insolvenčním návrhu dlužnice dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

[3] Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPH 37 INS 828/2013 bylo dne 22.10.2013 pravomocně skončeno, a odpadla proto překážka jiného zahájeného řízení ve smyslu ust. § 83 o.s.ř. 1, soud podle ust. § 95 insolvenčního zákona 2 rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené rozhodnutí změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 2 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 13. listopadu 2013

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Helena Brejníková