KSPH 37 INS 2493/2011-B-40
č.j.: KSPH 37 INS 2493/2011-B-40

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Štefan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 875 14 320, bytem a místem podnikání Antonína Dvořáka 1035, 280 02 Kolín, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Hypoteční banka, a.s., IČ: 135 84 324, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57,

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 2493/2011-B-39 ze dne 2.6.2014 o vrácení částky 2.000,-Kč insolvenčnímu správci se mění tak, že částka 2.000,-Kč se nevrací.

Odůvodnění:

[1] Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-B-39 ze dne 2.6.2014 bylo rozhodnuto o zproštění insolvenčního správce jeho funkce (výrok I.) a o vrácení částky 2.000,-Kč, představující dne 5.5.2014 (podruhé) zaplacenou pořádkovou pokutu, která však již byla zaplacena dne 10.10.2013

[2] Při poplatkové kontrole spisu však bylo zjištěno, že pořádková pokuta ve výši 2.000,- Kč byla insolvenčním správcem zaplacena jen jednou. Druhé domnělé zaplacení představovalo navrhovatelem zaplacený soudní poplatek. Z uvedeného je zřejmé, že ze strany soudu došlo k pochybení při vydání výroku II., a protože jde o usnesení, kterým se upravuje vedení řízení, tak soud tento výrok změnil tak, že částka 2.000,-Kč se nevrací.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 1. září 2014

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová