KSPH 37 INS 24574/2012-B-146
č.j.: KSPH 37 INS 24574/2012-B-146

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: LESS & TIMBER s.r.o., IČ: 270 95 835, se sídlem Bohdaneč 136, PSČ 285 25, zastoupen JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Citibank Europe plc., reg.č. 132781, se sídlem North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, zastoupen Mgr. Jurajom Alexandrom, advokátem se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 a o změně usnesení č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-47 ze dne 24.1.2013, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze,

takto:

I. M ě n í s e s p l a t n o s t o d m ě n y (včetně daně z přidané hodnoty z této odměny) i n s o l v e n č n í s p r á v k y n ě , která byla uvedena ve výroku XIV. usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-47 ze dne 24.1.2013, takto:

Splatnost odměny a daně z přidané hodnoty splatné: -dne 31.7.2013 se posouvá do 30.9.2013 -dne 31.8.2013 se posouvá do 30.9.2013 -dne 30.9.2013 se posouvá do 31.12.2013 -dne 31.10.2013 se posouvá do 31.12.2013 -dne 30.11.2013 se posouvá do 31.12.2013

Nabude-li reorganizační plán účinnosti do 31.12.2013, tak odměna s daní z přidané hodnoty: -již splatná podle původních pravidel (výrok XIV. usnesení č.u. B-47) se stává splatnou do 14 dnů od nabytí účinnosti reorganizačního plánu a -splatná po nabytí účinnosti reorganizačního plánu se stává splatnou podle původních pravidel (výrok XIV. usnesení č.u. B-47).

II. Pravidla pro určení výše a splatnosti odměny, která nebyla tímto usnesením dotčena, zůstávají beze změn v původní podobě určené usnesením č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-47 ze dne 24.1.2013.

III. Ú č i n k y tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

[1] Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-47 ze dne 24.1.2013 byla dlužníkovi povolena reorganizace. Současně bylo (mj.) rozhodnuto o stanovení odměny insolvenční správkyně, a to podle ust. § 2 vyhlášky o odměně insolvenčního správce 1 ve výši 415.000,-Kč za každý započatý měsíc spolu s příslušnou daní z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že zálohy na odměnu ve výši měsíční odměny s daní z přidané hodnoty budou splatné vždy 31. dni každého měsíce (dotčené procesní subjekty za pomoci výkladu zdravým rozumem správně pochopily, že správně je k poslednímu dni každého měsíce ).

[2] Dne 2.8.2013 věřitelský výbor navrhl, aby byla změněna splatnost záloh na odměnu a daň z přidané hodnoty. Dle tohoto návrhu by byly od měsíce června 2013 splatné pouze dvě zálohy, a to ke dni 30.9.2013 a ke dni 31.12.2013.

[3] Dne 26.8.2013 se k uvedenému návrhu vyjádřila insolvenční správkyně, která navrhla, aby byla její odměna splatná dne 31.7.2013 a 31.8.2013 splatná dne 30.9.2013 a odměna splatná dne 31.10.2013, 30.11.2013 a 30.12.2013 splatná až dne 31.12.2013 s tím, že nabude-li dříve účinnosti reorganizační plán, tak bez zbytečného prodlení od této účinnosti.

[4] Ač se to může zdát na první pohled nepochopitelné, tak soud v zásadě souhlasí s argumentací věřitelského výboru i insolvenční správkyně, jak je uvedli ve svých podáních.

[5] Soud má za to, že Vyhláška o odměně insolvenčního správce stanoví odměnu jasným a přehledným způsobem, tedy o výši odměny nemůže být (dle názoru soudu) sporu. Výjimkou může být závažné porušování povinností insolvenční správkyní, to však nebylo nikým ani tvrzeno. Dalším důvodem pro snížení odměny může být náročnost výkonu funkce insolvenční správkyně. Do doby splnění nejpodstatnějších bodů reorganizačního plánu však v dané věci nemůže být o snížené náročnosti ani řeč.

[6] O odložení splatnosti některých záloh by bylo lze za určitých okolností uvažovat, avšak pouze výjimečně. Protože soud má za to, že došlo ohledně splatnosti záloh odměny ke konsensu mezi insolvenční správkyní a věřitelským výborem (jednajícím zajištěným věřitelem, který odložením splatnosti odměny podmiňoval odložení splatnosti úroků), tak akceptoval tento kompromisní návrh a v jeho intencích rozhodl o odložení splatnosti tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Nabude-li reorganizační plán účinnosti před 31.12.2013, tak bude dosud nevyplacená odměna spolu s daní z přidané hodnoty splatná do 14 dnů od této účinnosti. Pokud v této době reorganizační plán nenabude účinnosti, tak jsou jednotlivé zálohy splatné do 30.9.2013 a do 31.12.2013 (v podrob- nostech viz výrok I. tohoto usnesení).

1 vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o odměně insolvenčního správce )

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 28. srpna 2013

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková