KSPH 37 INS 23815/2012-B-157
č.j.: KSPH 37 INS 23815/2012-B-157

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: LESS a.s., IČ: 261 15 271, se sídlem Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 285 25, zastoupen JUDr. Luďkem Chvostou, advo-kátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, za účastni Krajského státního zastupitelství v Praze, o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do ma-jetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Ing. Tomáše Rybníčka, bytem V Sadě 1505, 258 01 Vlašim (B-151) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Ing. Tomáš Rybníček z majetkové podstaty dlužníka nabyl Ostrovský erb Zikmunda Moravce (Položka soupisu majetkové podstaty č. 89).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 30. ledna 2014

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů