KSPH 37 INS 2363/2011-A-12
KSPH 37 INS 2363/2011-A-12

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Hakenova 848, 250 82 Úvaly,

o odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSPH 37 INS 2363/2011-A-10 ze dne 7. dubna 2011, kterým bylo uloženo dlužnici zaplatit zálohu 5 000,-Kč na náklady insolvenčního řízení,

ta kto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2011, číslo jednací KSPH 37 INS 2363/2011-A-10, kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení se m ě n í tak, že se dlužnici Marii anonymizovano ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 2 000,-Kč do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, soud může řízení zastavit, případně zálohu vymáhat.

O d ů v o d n ě n í:

Ve věci uvedené v záhlaví tohoto usnesení bylo dne 7. dubna 2010 vydáno usnesení, kterým soud uložil insolvenční navrhovatelce, dlužnici, zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 5 000,-Kč. Dlužnice byla poučená, že proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 12. dubna 2011.

Dne 18. dubna 2011 podala dlužnice odvolání proti usnesení ze dne 7. dubna 2011, ve kterém uvedla, že soudem předepsanou výše zálohu není schopna zaplatit, navrhla, aby soud zaplacení zálohy prominul, popřípadě její výši snížil nebo alespoň odložil splatnost.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), dále jen IZ, může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Rozhodnutí o uložení zálohy vydala vyšší soudní úřednice, o odvolání rozhoduje samosoudkyně podle § 8 odst. 1 zákona 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících.

1

Krajský soud v Praze rozhodl tak, že snížil zálohu na 2 000,-Kč a prodloužil lhůtu ke splatnosti zálohy. Soud po zvážení všech okolností případu došel k závěru, že záloha 2 000,-Kč je dostačující.

Podle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) může soud v případě nesplnění povinnosti uložené ve výroku tohoto usnesení řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 2. května 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

2