KSPH 37 INS 17084/2013
4 VSPI I 723 / 2018-13-82

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Alexandry ]iřičkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano bytem Kordačova 2913, 272 01 Kladno

0 odvolání insolvenčního správce: JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. sídlem Fůgnerovo nám. 1808 / 3, 120 00 Praha 2 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. května 2018, č. j KSPH 37 INS 17084/2013 8-74, takto: Usneseni Krajského soudu v Praze ze dne 18. května 2018, č. j. KSPH 37 INS 17084/2013-

B-74, se v bodě 1. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Litvanovi, LL.M., Ph.D. (dále jen správce) pořádkovou pokutu ve výši 20 000 Kč splatnou do 7 dnů od doručení usnesení (bod I. výroku), a dále mu uložil, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení vydal částku ve výši 342 681,94 Kč zajištěnému věřiteli č. 1, zapsal do upraveného seznamu výši vyplacené částky a zbývající částku pro vypořádání při rozvrhu, a splnil svoji příp. povinnost dle Š 167 odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ), a aby ve stejné lhůtě o provedených činností informoval soud (bod 11. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně reprodukoval dosavadní průběh insolvenčního řízení zejména tak, že: usnesením ze dne 5. 2. 2015 byl dán správci souhlas, aby do 15 dnů od právní moci usnesení vydal zajištěnému věřiteli č. 1 výtěžek zpeněžení předmětu zajištění ve výši 342 681,94 Kč; toto rozhodnutí bylo k odvolání správce potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3, 11. 2015, a že obě usnesení nabyla právní moci dne 24. 11. 2015; ačkoli lhůta k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli uplynula již dne 9. 12. 2015, správce uvedenou povinnost nesplnil; usnesením ze dne 30. 4. 2018 byl proto opětovně vyzván ke splnění uložené povinnosti (vydání výtěžku), na což reagoval podáním doručeným soudu dne 14. 5. 2018 mj. s tím, že: ZV neposkytli IS zákonnou součinnost když nesdělili č. účtu k úhradě tak, jak jim ukládá usnesení B 11 v bodech V., ani neuvedli čísla účtů do přihlášky, ani jinde a úhradu po IS ani jinak nepožadovali, čímž jednoznačně mj způsobili a zavinili prodlení ve věci na straně věřitele dle Š 1975, 1976, 19?7, 1980 obč. zák. a že IS není v prodlení jelikož je v prodlení ZV. Dlužník není odpovědný za prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele (c)1968 oz.). Prostředky MP jsou deponovány na standardních bankovních účtech, které nejsou úročení ani zpoplatněny. Po celou tu dobu nesl a nese IS v pozici příslušné časové a jiné náklady dohledu nad věcí. g,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4.

4 VSPH 723/2018 tvrzení správce o neposkytnutí součinnosti bylo ze strany zajištěného věřitele vyvráceno doloženou e mailovou korespondenci se správcem, z níž bylo zjištěno, že dne 211. 2015 zaslal zajištěný věřitel správci požadované platební údaje a dne 14. 2. 2017 vyzval správce k vydání výtěžku s tím, že mu za tímto účelem opětovně sdělil (shodné) platební údaje a stanovil lhůtu pro jeho výplatu do dne 28. 2. 2017.

Soud I. stupně uzavřel, že mu správce po dobu dvou a půl let nepodal zprávu o tom, že částka 342 681,94 Kč byla zajištěněmu věřiteli vydána, přestože byl k tomu opakovaně vyzýván, že tak správce nedůvodné oddaluje uspokojení zajištěného věřitele, a že tedy svým chováním hrubě ztěžuje postup řízení, které nemůže být v důsledku jeho průtahů ukončeno. Dodal, že nepřehlédl, že správce postupně podal dovolání, ústavní stížnost, námitku podjatosti soudce a četné námitky proti nejrůznějším usnesením a postupům insolvenčního soudu, avšak žádné z řečených podání však nemá odkladný účinek, a že výše uvedená a pravomocně uložená povinnost správce tak těmito podáními není dotčena. Proto postupoval Š 81 odst. 2 IZ a uložil správci pořádkovou pokutu prozatím na samé dolní hranici zákonného rozpětí.

Jen proti bodu 1. výroku tohoto usnesení se správce včas odvolal (13-75) a požadoval, aby soud usnesení o pořádkovém opatření a to pokutě autoremedurou jako nedůvodné zrušilíí. Uvedl především to, že ze spisového materiálu je prokázáno, že zajištěný věřitel neposkytl správci zákonnou součinnost, když mu řádně nesdělil č. účtu tak, jak mu bylo uloženo, že ani neuvedl č. účtů do přihlášky, a že tím jednoznačně způsobil a zavinil trvající prodlení ve věci na straně věřitele, přičemž stav prodlení trvá do současné doby, nebot do dnešního nebyly správci řádně doručeny dispozice k realizaci příslušného soudního rozhodnutí. Dále uvedl, že s předloženými e mailovými zprávami zajištěného věřitele nespojuje zákon žádné právní účinky, a že dokumentace věřitele stran jeho zákonné povinnosti (výplata soudního rozhodnutí) musí být předložena a realizována v zákonem uznané formě (doručení do DS), což rozhodně není popsaná komunikace spočívající v prostých e mailových sděleních. V doplnění svého odvoláni (13 78) pak správce zopakoval svoji argumentaci, proč nemohl vydat výtěžek zpeněžení zajištěněmu věřiteli (v čemž mu údajně brání nedostatek součinnosti zajištěného věřitele), kritizoval postup soudu I. stupně při vedení insolvenčního řízení, dovolával se svých práv garantovaných mu Ústavou aLlSTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a požadoval přikázání věci Městskému soudu v Praze podle Š 221 odst. 2 o.s.ř. z důvodů v něm uvedených.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (5 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a zaverum:

Podle Š 336 IZ je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péči; je povinen vyvinout veškeré úsm, které lze po něm spravedlivé požadovat, aby věřitelé byli uspokojení v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (odst. 1). Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (odst. 2).

Podle 5 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Smyslem uloženi pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí osoby, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11,

12.

4 VDH l iza/znie soudu sloužícím kvynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu 5 36 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle Šll IZ. Uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce dle ($ 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu I. stupně, jež mají v obsahu insolvenčního spisu potřebnou oporu a z nichž shodně plyne, že správce dosud nesplnil svoji povinnost uloženou mu pravomocným usnesením soudu I. stupně ze dne 5. 2. 2015 (8 11) ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 2015 (Er 20; právní moc nastala dne 24. 11. 2015), aby do 15 dnů od jeho právní moci vydal zajištěnému věřiteli č. 1 výtěžek zpeněžení předmětu zajištění ve výši 342 681,94 Kč, a že tak neučinil ani po výzvě učiněnou mu usnesením ze dne 30. 4. 2018 ([%-68). Námitky správce, že soudem uloženou povinnost nemohl splnit pro nedostatek součinnosti ze strany zajištěného věřitele, považuje též odvolací soud za liché a účelové z důvodů podrobně popsaných v odůvodnění napadeného usnesení, na nějž lze správce pro stručnost toliko odkázat. Ostatně platební údaje nezbytné pro provedení platby měl správce k dispozici-mimo dřívější sdělení zajištěného věřitele ze dne 27. 1. 2015 nebo ze dne 14. 2. 2017, o jejichž autentičnosti nemá ani odvolací soud důvod pochybovat též z odůvodnění napadeného usnesení. Proto odvolací soud neshledal důvodné námitky správce, že nemá platební údaje zajištěného věřitele jen proto, že mu je zajištěný věřitel nezaslal prostřednictvím datové schránky.

Budiž zdůrazněno, že správce musí svoji zákonnou povinnost vydat se souhlasem insolvenčního soudu čistý výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli (Š 298 odst. 2 IZ) bez jakýchkoli obstrukcí či podmínek. jestliže tak správce neučinil ani po 2,5 letech od soudem určené lhůty a ani po opakovaných výzvách, soud I. stupně nepochybil, když takový výkon funkce insolvenčního správce již horoval uložením pořádkové pokuty v určené výši

Pokud jde o kritiku postupu soudu I. stupně při yedení insolvenčního řízení či nepatřičně vývody správce zaštítiované Ustavou či LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRI-EV A SVOBOD, nejsou pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení rozhodné.

Protože správce ani za odvolacího řízení dosud nesplnil povinnost vydat výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli, nesplnila ani pořádková pokuta svůj donucovací účel. Za této situace nezbylo odvolacírnu soudu než postupovat podle Š 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdit, aniž by bylo třeba se zabývat návrhem správce na přikázání věci jinému insolvenčnírnu soudu dle 221 odst. 2 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(Š 71 odst. 2 IZ). Praha 30_ května 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vo'