KSPH 37 INS 1460/2009
|.: IHL....-[L' f: ULL-F ...I u

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil anonymizovano , anonymizovano bytem Provaznická 385 / 2, 110 00 Praha 1 o odvoláni věřitele: Libor anonymizovano , anonymizovano bytem Na Parcelách 97, 250 65 Bořanovice proti usnesením Městského soudu vPraze ze dne 10. dubna 2017, č. j. MSPl l 95 INS 12169/2016 B 20, takto:

Odvolání se odmítají.

Odůvodnění:

. Usnesením ze dne 10. 4. 2017 vyhlášeným na schůzi věřitelů soud prvního stupně nevyhověl návrhu věřitele č. 3 Libora anonymizovano (dále jen Věřitel č. 3) na nepřiznání hlasovacího práva věřiteli č. 9 Mgr. Petru Kršákovi (dále jen Věřitel č. 9) ve smyslu Š 53 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon nebo IZ) ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen Usnesení I), a usnesením rovněž vyhlášeným na schůzi věřitelů konané dne 10 4. 2017 potvrdil zvolení zástupce věřitelů v osobě Věřitele č. 9 (dále jen Usnesení ll).

. Proti těmto usnesením se Věřitel č. 3 odvolal a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, případně aby je změnil tak, že Věřiteli č. 9 hlasovací právo zcela nepřizná a zvolení zástupce věřitelů v osobě Věřitele č. 9 nepotvrá. Uvedl, že jak při schůzi věřitelů, tak v písemném podání ze dne 10 4. 2017, které soud prvního stupně odmítl při schůzi věřitelů převzít, poukázal na skutečnost, že dlužník a Věřitel č. 9 jsou přátelé a společně podnikali v době, kdy měly vzniknout pohledávky Věřitele č. 9. Je tak nepravděpodobné, že by Věřitel č. 9 podnikal společně s dlužníkem, když za ním evidoval pohledávky v řádu mnoha desítek milionů Kč po splatnosti. Existence přihlášených pohledávek Věřitele č. 9 je tak pochybná, zejména vzhledem k tomu, že jejich důvodem jsou převážně smluvní pokuty a poplatky dosahující astronomické výše. Důvodnost těchto pochybností lze dovodit rovněž z jednání Věřitele č. 9, jenž využil své hlasovací právo pouze z malé části (cca 40000000 Kč ačkoliv celková vyše pohledávek činí 167.000000 Kč) s poukazem na S 178 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017. Věřitel č_ 5 vyjádřil obavu, že dlužník a Věřitel č. 9 by v rámci insolvenčního řízení mohli jednat ve vzájemné shodě na úkor ostatních věřitelů Věřitel č. 3 je přesvědčen, že soud prvního stupně pochybil, pokud nepostupoval dle $ 53 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017, tzn., nepřezkoumal, zda Věřitel č. 9 má být nadán hlasovacími právy či nikoliv, případně neodročil schůzi věřitelů na dobu po tomto datu. Opačným postupem soudu prvního stupně došlo kporušení práva na spravedlivý proces na straně ostatních věřitelů, kteří byli znevýhodnění pouze tím, že se schůze věřitelů konala ještě před 1. 7. 2017. Věřitel č. 9 rovněž nesplňuje podmínku pro výkon funkce zástupce věřitelů ve smyslu $ 59 odst. 2 12., nebot je u něj důvodná pochybnost o jeho nepodjatosti k osobě dlužníka. Nadto Věřitel č. ?) pohledávky Věřitele č. 9 řádně a včas popřel,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPl l 410/2018 pokud tyto nebudou zjištěny, účast Véřitele č. 9 v insolvenčním řÍZeni skončí a Včřitel č. 9 by tak ani nesplňoval podmínku pro výkon funkce zástupce věřitelů, nebotJ by nebyl přihlášeným věřitelem. Soud prvního stupně se nezabýval naplněním podmínek u Věřitele č. 9 pro výkon funkce zástupce věřitelů, když pouze formálně volbu potvrdil, aniž by posoudil námitky Věřitele č. 3. Věřitel č. ?) rovněž nesouhlasí s postupem soudu prvního stupně, který připustil hlasování Věřitele č. 9 pouze co do části jeho hlasovacích práv (dle názoru Véřitele č. 3 lze hlasovat buď v celém rozsahu, nebo nehlasovat vůbec).

K podanému odvolání se vyjádřil Věřitel č. 9 a navrhl, aby jej odvolací soud odmítl, případné zamítl. Uvedl, že minimálně vrozsahu, v němž napadá Usnesení I je odvolání nepřípustné dle 5 52 odst. 2 IZ. Přesto se vyjádřil k argumentům Věřitele č. 3 s tím, že upozornil, že nelze použít novelu IZ, která nebyla účinná. Skutečnost, že Věřitel č. 9 uplatnil svá hlasovací práva pouze v částečném rozsahu, nevypovídá ničeho o existenci či neexistenci přihlášených pohledávek. Ze strany Véřitele č. 9 se jedná toliko o procesní opatrnost. Odmítl tvrzení Věřitele č. 3, že je osobou spřízněnou s dlužníkem. Skutečnost, že spolu vminulosti podnikali, nic nedokazuje o jejich současném poměru, přičemž je zřejmé, že spolu museli přijít do styku, když vznik pohledávky zpravidla předchází určitý závazkový právní vztah. Uvedené rovněž vyplývá z exekucí vedených ze strany Věřitele č. 9 proti dlužníku. Co se týče výkonu funkce zástupce věřitelů, Věřitel č. 9 uvedl, že pro výkon funkce splňuje veškeré podmínky předpokládané IZ.

. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadená usnesení i řízení jejich vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání proti nim nejsou přípustná.

. Podle článku ll. bodu l. přechodného ustanovení zákona č. 64/ 2017 Sb., jímž byl insolvenční zákon novelizován s účinností od 1. 7. 2017, po účinnosti novely je i v insolvenčním řízením řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. třeba postupovat podle insolvenčního zákona v novelizovaném znění, přičemž zůstávají zachovány právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 64/ 2017 Sb. Proto bylo nutné při schůzi věřitelů konané před nabytím účinnosti zákona č. 64/ 2017 Sb. (tj před 1. 7. 2017) postupovat dle znění insolvenčního zákona účinného k 10. 4. 2017 (tedy dle IZ účinného do 30. 6. 2017).

. Podle 5 51 IZ věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat, usnese li se na tom schůze věřitelů. Jestliže schůze věřitelů nepřizná hlasovací právo věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, rozhodne o hlasovacím právu těchto věřitelů insolvenční soud (odst. 1). Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem nemá vliv na hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena (odst. 2). Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, rozhodne o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud. Učiní tak jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo některého z věřitelů. Návrh lez podat i přede dnem konání schůze věřitelů (odst. 3).

Podle $ 52 IZ hlasovací právo zkoumá insolvenční soud u každého z věřitelů jednotlivě (odst. 1) Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek. Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi věřitelů vázán (odst. 2). je-li na rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů závislé jiné rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, lze v mezích odvolání podaného proti takovému rozhodnutí přezkoumat i správnost rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů; to platí jen pro první takové rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů (odst. 3)

. Podle $ 57 odst. 3 věty první IZ volbu členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje.

. Podle $ 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

3hodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10Podle (c) 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. které se týkají průběhu insolvenčního Hzení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle $ 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení insolvenčního zákona je zřejmé, že proti rozhodnutí soudu o hlasovacích právech věřitele není opravný prostředek přípustný. Odvolací soud může pouze pro účely posouzení důvodnosti odvolání věřitele do jiného rozhodnutí soudu bezprostředně následujícího správnost rozhodnutí o hlasovacím právu věřitelů (a v jeho mezích) přezkoumat.

V projednávané věci podal Věřitel č. 3 odvolání jak do Usnesení l o zamítnutí návrhu na nepřiznání hlasovacích práv Věřitele č. 9 při schůzi dne 10 4. 2017, tak i do následného rozhodnutí soudu o potvrzení volby zástupce věřitelů (U snesení Il).

Odvolání podané přímo do rozhodnutí soudu o hlasovacích právech tedy přípustné dle $ 52 odst. 2 IZ není.

Pokud se jedná o podané odvolání do Usnesení ll o potvrzení volby zástupce věřitelů, pak ani toto rozhodnutí soudu prvního stupně odvoláním napadnout nelze, nebot (jak již Vrchní soud v Praze konstatoval ve svém usnesení ze dne 30.11.2009, č. j, 2 VSPl l 367/2009 B 109) má povahu toliko rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti ($ 11 odst. 1 IZ) a nelze je proto napadnout odvoláním (5 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž

1nsolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského orgánu (Š 59 odst. 3 12), proti němuž je odvolání naopak přípustné (S 59 odst. 4 IZ).

Jinými slovy, pokud soud svým rozhodnutím vyhlášeným při jednání respektuje výsledek hlasování o volbě člena věřitelského orgánu, vydává jen rozhodnutí v rámci výkonu dohlédací činnosti, proti kterému není dle 5 91 IZ odvolání přípustné.

Pokud ovšem proti tomuto Usnesení II insolvenčního soudu není odvolání přípustné, neplatí ani podmínka stanovená pro možnost přezkumu správnosti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů předcházející hlasování (5 52 odst. 3 IZ). Odvolací soud proto nemohl přistoupit k věcnému posouzení námitek Věřitele č. 3 vznesených v jeho podaném odvolání, nebot? odvoláním napadl usnesení, proti nimž odvolání přípustné není.

Na základě těchto úvah odvolací soud dospěl k závěru, že proti napadeným usnesením soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na nepřiznání hlasovacích práv (I) a o potvrzení volby zástupce věřitelů (II) není odvolání ani v jednom případě přípustné a odvolání Věřitele č. 3 podle Š 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, za použití 5 7 IZ odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(g 71 odst. 2 IZ). Praha 22. května 2013

JUDr. Petr Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu, . _ . , . bhodu s prvopisem potvrzuje Petr \ o . ,