KSPH 37 INS 14311/2013-P5-4
č.j.: KSPH 37 INS 14311/2013-P5-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníků: a) Aleš anonymizovano , anonymizovano a b) Petra anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dědinova 1921, 288 02 Nymburk, o insolvenčním návrhu dlužníků a o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenční-ho řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 14311/2013-P5-2 ze dne 2.12.2013 o odmítnutí přihlášky věřitele BRE Bank S.A., organizační složka podniku, IČ 27943445, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8-Karlín, pro opožděnost se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že přihláška s e n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í , protože věřitel podal proti uvedenému usnesení včasné a důvodné odvolání, neboť věřitel je známým věřitelem ve smyslu ust. § 430 insolvenčního zákona a lhůta k přihlášení pohledávky mu doposud nezačala běžet.

I. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci NEŠTICKÁ-NEŠTICKÝ v.o.s., IČ: 275 88 106, se sídlem Praha 2, Ječná 1, PSČ 120 00, aby zařadil přihlášku věřitele BRE Bank S.A., organizační složka podniku, IČ: 279 43 445, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, organizační složka zahraniční osoby: BRE Bank S.A.. reg.č. REGON 001254524, se sídlem Warszawa, Senatorska 18, PSČ 00 950, Polská republika, do seznamu přihlášených pohledávek a na pořad zvláštního přezkumného jednání. O splnění této povinnosti bude insolvenční správce informovat soud do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona). Podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 24. ledna 2014 Tomáš Jirmásek, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )