KSPH 37 INS 12650/2013-B-67
č.j.: KSPH 37 INS 12650/2013-B-67

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindice 2, 285 04 Rašovice, zastoupen zmocněncem JUDr. Františkem Rytinou, bytem Mostní 73, 280 02 Kolín, o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Antonína anonymizovano , nar. 5.2.1948, bytem Jindice 2, 285 04 Rašovice ze dne 31.8.2017 (B-66) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Antonín anonymizovano z majetkové podstaty dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindice 2, 285 04 Rašovice nabyl spoluvlastnický podíl id. 1/8 těchto věcí: pozemek parc.č. st. 7/1, 7/2, parc. č. 378/1, 378/2, 379 a 737 vše k.ú. Jindice.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Antonín anonymizovano může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Antonínu anonymizovano , aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 4. září 2017

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz