KSPH 36 INS 9884/2010-B-55
KSPH 36 INS 9884/2010-B-55

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci navrhujících věřitelů a) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Tlustice 231, 268 01 Hořovice, b) Františka anonymizovano , anonymizovano bytem Stašov 112, 267 51 Zdice, zastoupených Mgr. Petrem Brožem, advokátem, se sídlem Husovo nám. 44/31, 266 01 Beroun-Centrum, proti dlužníku JS TRANSPORT spol. s r.o., IČO 186 01 626, se sídlem Drozdov 278, 267 61 Cerhovice, zastoupeného Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem AK Vachtl, se sídlem Římská 32, 120 00 Praha 2, o návrhu věřitele W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 na nařízení předběžného opatření podle § 100 insolvenčního zákona,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud povinným a) Bohumilu anonymizovano , anonymizovano , bytem Hořovice, Modřínová 1325, 268 01, b) Ing. Miloši anonymizovano , anonymizovano , bytem Jinočany, Alšova 283, okres Praha-západ, 252 25, c) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova 3069/71, 400 11, uložil, aby společně a nerozdílně složili do úschovy insolvenčního soudu částku ve výši předpokládané škody, tj. částku ve výši 1.138.739,06 Kč a zároveň W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, uložil, aby ve lhůtě stanovené v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 insolvenčního zákona podal vůči povinným u příslušného soudu žalobu na náhradu škody, a povinným uložil, aby věřiteli W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, uhradili společně a nerozdílně náklady řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 100 insolvenčního zákona, s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Svým návrhem se věřitel W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by soud povinným a) Bohumilu anonymizovano , anonymizovano , bytem Hořovice, Modřínová 1325, 268 01, b) Ing. Miloši anonymizovano , anonymizovano , bytem Jinočany, Alšova 283, okres Praha-západ, 252 25, c) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova 3069/71, 400 11, uložil, aby společně a nerozdílně složili do úschovy insolvenčního soudu částku ve výši předpokládané škody, tj. částku ve výši 1.138.739,06 Kč a zároveň W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 (dále jen věřitel č. 37), uložil, aby ve lhůtě stanovené v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 insolvenčního zákona podal vůči povinným u příslušného soudu žalobu na náhradu škody, a povinným uložil, aby věřiteli W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, uhradili společně a nerozdílně náklady řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 100 insolvenčního zákona. Uvedl, že povinní a), b), c) v minulosti působili jako jednatelé společnosti dlužníka, byli oprávněni jednat samostatně. Uvedl, že ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že dlužník se ocitl v úpadku již na přelomu roku 2008/2009. Věřitel č. 37 předpokládá, že na uspokojení své pohledávky ve výši 1.236.555,58 Kč obdrží odhadem pouze 97.816,52 Kč, jedná se o poměrnou částku k současné hodnotě dlužníkova majetku podle odhadu věřitele č. 37 ve výši 3.145.225,74 Kč. Rozdíl mezi zjištěnou pohledávkou a předpokládaným uspokojením pak činí 1.138.739,06 Kč, jedná se o škodu, která věřiteli č. 37 ve smyslu § 99 odst. 2 isolvenčního zákona vznikla. Důvodnost návrhu na nařízení předběžného opatření spatřuje věřitel č. 37 v tom, že výše vyčíslená škoda vznikla věřiteli č. 37 tím, že povinní a), b), c) nepodali návrh na zahájení insolvenčního řízení včas, pohledávka věřitele č. 37 vznikla až poté, kdy měl být povinnými návrh podán a tím, že návrh povinnými a), b), c) nebyl podán včas, tedy k 19. 12. 2008, došlo ke dni zjištění úpadku dlužníka, tedy ke dni 24. 1. 2011 k takové změně majetkových poměrů, která snížila, respektive znemožnila uspokojení pohledávky věřitele č. 37. Vznik škody je pak v příčinné souvislosti s nekonáním povinných a), b), c).

Vyhláškou Krajského soudu v Praze č. j.-A-3 ze dne 31. srpna 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka JS TRANSPORT spol. s r.o., IČO 186 01 626, se sídlem Drozdov 278, 267 61 Cerhovice ( dále jen dlužník ).

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-A-22 ze dne 24. ledna 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustanovena ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v. o. s., se sídlem Národní třída 41/973, 110 00 Praha 1.

Ze soupisu majetkové podstaty ke dni 17. 3. 2011, 8.12.2011, podle přezkumných listů přihlášených věřitelů ( 1-40), zápisu o překumném jednáni ze dne 21. března 2011, přihlášky pohledávky věřitele č. 37 W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, soud zjistil, že pohledávka věřitele č. 37 byla přezkoumána a zjištěna ve výši 1.236.555,58 Kč, představující neuhrazenou kupní cenu za dodávané zboží. Věřitelé (1-40) přihlásili pohledávky v celkové výši 52.152.026,35 Kč. Insolvenční správce vyčíslil peněžní prostředky dlužníka, jako zůstatek na účtu částkou 453.659,69 Kč a 9,84 GBP, přeplatek u společnosti ČEZ PRODEJ s.r.o. ve výši 11.888 Kč, obchodní podíl ve výši 50% na společnosti CS-Česmad Hořovice, spol. s.r.o., IČO 475 35 181 ve výši 50.000 Kč a dále předpokládaný majetek, jenž je správcem zjišťován či není splatný.

Podle § 99 odst. 1) insolvenčního zákona, osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.

Podle § 99 odst. 2) insolvenčního zákona, škoda nebo újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.

Podle § 100 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku.

Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy nelze vyčíslit.

Na základě shora uvedených skutečností má soud za prokázané, že věřitel W. A. G. Minerální paliva, a. s., IČO 26415623, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, nesplnil podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 100 insolvenčního zákona. Věřitel, pokud spatřuje vznik své škody z opožděně podáného návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany povinných a) b) c), musí zejména osvědčit tvrzené skutečnosti, tedy, že mu vznikla škoda, a že tato mu vznikla opožděným podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Věřitel musí prokázat, že míra uspokojení věřitele by byla nižší, než v případě včasného podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany dlužníka. Věřitel své tvrzené skutečnosti, že došlo k takové změně majetkových poměrů, která snížila, respektive znemožnila uspokojení pohledávky věřitele, nijak nedoložil, ani neosvědčil. Vzhledem k tomu, že potřeba prozatímně upravit poměry nebyla prokázána, věřitel ničím nedoložil a neprokázal ani hodnotu majetku dlužníka ke dni jím předpokládané povinnosti návrh podat, ani ke dni, kdy podán byl, neprokázal ani hodnotu majetkové podstaty k dnešnímu dni, ani pak rozdíl mezi zjištěnou pohledávkou a předpokládaným uspokojením věřitelem tvrzený ve výši 1.138.739,06 Kč. Věřitel navíc při své kalkulaci vycházel z jím předpokládaných hodnot majetkové podstaty, nikoliv hodnot k dnešnímu dni insolvenčním správcem reálně zjištěných. Věřitel pak především neprokázal samotnou existenci změny majetkových poměrů na straně dlužníka, která snížila, respektive znemožnila uspokojení pohledávky věřitele, proto soud rozhodl ve svém výroku tak, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně.

V Praze dne 27. února 2013 Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Kristýna Gregorová