KSPH 36 INS 9175/2009
č. j. KSPH 36 INS 9175/2009 1 VSPI I 2141/2017-3-568

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze vjako soud odvolací rozhodl v senátu složeněm z předsedy ]UDr. Františka Kučery a soudců JUDr.]iřího Karety a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: CON INVEST, a. 3., IČO 25061607, sídlem Za Pivovarem 3, 263 01 Dobříš o odvolání věřitelů: 1) HOLCOMBE INTERNATIONAL LLC, reg. č. 000775736, sídlem 1507 16 TH AVE 8145.78, Nashville, TN 372122905, Davison County, USA z) SILLAM, s. r. 0., IČO 46766341, sídlem Rolnická 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika v řízení do něhož vstoupilo státní zastupitelství, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. října 2017, č. j.13 519, takto: Usneseni Krajského soudu v Praze ze dne 26. října 2017, č. ]-B-519 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vPraze sodkazem na Š 38 a 304 insolvenčního zákona č. 182/ 2006 Sb. (dále těž IZ) usnesením ze dne 26. 10. 2017, č. j.-B-n519 schválil zprávu o zpeněžování majetku podstaty a vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolaně insolvenční správkyně ]UDr. Ing. Heleny Hotově, LL. M. (odvolána byla usnesením ze dne 9.6.2017, č.j.B 341) ze dne 31.10.2016 ve znění aktualizací ze dne 2.5.2017 a 9. 6. 2017, podle které a) příjmy majetkově podstaty činily částku 40,187.812,94 Kč, zůstatek na účtu majetkově podstaty činí 17,854.821,84 Kč, 13) vydaje z podstaty vcelkově výši 64.624,50 Kč budou uhrazeny z majetkově podstaty, c) odměna odvolaněho insolvenčního správce bude určena v usnesení o schválení konečně zprávy, d) zajištěným věřitelům bylo vyplaceno celkem 25,581.361,65 Kč, náklady na správu zajištěněho majetku činily 247.820,14 Kč, náklady spojené se zpeněžením zajištěněho majetku činily 533.900 Kč, e) na mzdově nároky bylo vyplaceno 102.327 Kč a i) náklady na správu nezajištěněho majetku činily 126.945,31 Kč, náklady na zpeněžení nezajištěněho majetku činily 102.445 Kč.

Zpráva odvolaně správkyně byla zveřejněna 13. 6. 2017 vinsolvenčním rejstříku (č.d. B-442). Lhůta k podání námitek skončila 29. 6. 2017.

Proti zprávě podali včasně námitky dva věřitelě. I IOLCOMBE INTERNATIONAL LLC (dále těž jen I Iolcombe) tak učinil 22. 6. 2017 (č. d. 13-448, duplicitně totěž č. d. B 452) a A SHIFT, s.r.o. dne 28. 6. 2017 (č.d. 13 451), přičemž Holcombe námitky podával jednak jako věřitel zjištěně pohledávky poř. č. P29 (V28), jednak jako věřitel zjištěně pohledávky poř. č. P95 (V 92). Postupní smlouvou ze dne 22. 5. 2017 I Iolcombe postoupil

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11. z laser 1 36 n\ls 9175/2009 1 VSPH 2141/2017 pohledávku poř. č. P29 (V28) společnosti SILIiAM, s. r. o., jejíž vstup do řízení soud připustil usnesením č. j. KSPl I 36 INS 9175/2009-P29-5 ze dne 20. 7. 2017.

Námitky byly projednány dne 11.10.2017 za účasti odvolaně správkyně JUDr. Ing. Heleny Horové a zástupců společností SILLAM, s.r.o. a A-SI IIFT , s.r.o. (protokol č.d. 13 512) Odvolaná správkyně se kpodaným námitkám vyjádřila písemně předem (č.d. 8511) a při jednání též ústně. Věřitel A-SHIFT, s. r. o. po seznámení s vysvětlivkami prohlásil do protokolu, že vysvětlení považuje za dostatečné. Posléze SILLAM, s.r.o., po podrobnějším objasnění postupu odvolaně správkyně, rovněž do protokolu prohlásil, a to opakovaně, že vysvětlení správce má za dostačujícííí. Soud Lstupně proto zprávu schválil.

Usnesení o schválení zprávy odvolaně správkyně č. j. KSPH 36 INS 9175 / 2009 134519 ze dne 26. 10. 2017 napadli odvoláním věřitelé Holcombe a SILLAM, s. r. o.

SILLAM, s. r. o. namítl, že se soud dostatečně nevypořádal s námitkou směřující proti pasivitě Správkyně v incidenčních sporech, ukončených rozsudky pro uznání. Soudu též vytkl, že se nezabýval vztahem správkyně ke společnosti CALDESHOT FINANCE LTD., které správkyně prodala majetek, označený v soupisu majetkové podstaty MP 1 10, 11 a 12-14 . SILLAM, s. r. o. dále zpochybnil správnost údajů o výši výdajů v bodech b) a d) výroku napadeného usnesení.

Také Holcombe vytýkal soudu nedostatečně projednání námitek, týkajících se nečinnosti správkyně vcelkem jedenácti incidenčních sporech, ukončených rozsudky pro zmeškání. Zpochybnil též ceny dosažené prodejem rozsáhlých pozemků v Praze.

Vrchní státní zastupitelství vPraze (dále též jen VSŽ) se k odvolání obou věřitelů vyjádřilo podáním ze dne 25. 1. 2018 (č. d. 13 546). Podle jeho názoru věřitel SILLAM, s.r.o. nebyl oprávněn podat odvolání, nebot do řízení vstoupil až po uplynutí lhůty k podávání námitek proti zveřejněné zprávě. K námitkám Holcombe VSZ uvedlo, že shledává odvolání nedůvodným, nebot odvolaná správkyně ve svém písemném vyjádření (č. d. 13-511) dostatečně odůvodnila svůj postup vincidenčních sporech ukončených vprvé instanci rozsudkem pro uznání, a náležitě popsala proces zpeněžení majetkově podstaty. Z těchto důvodů VSZ navrhlo potvrdit napadené usnesení a odmítnout odvolání věřitele SILLAM, s. r. o.

Vrchní soud vPraZe, jako soud odvolací, aniž nařizoval jednání (5 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal podle Š 212 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o. s.ř.) napadené usnesení soudu prvního stupně, stejně jako řízení, které mu předcházelo, adospělkzávěru, že odvolání nejsou důvodná. Krajský soud vPraze vodůvodnění svého rozhodnutí přitom pečlivě a přesvědčivě vyložil, proč pokládal předloženou zprávu za odpovídající požadavkům insolvenčního zákona, přičemž odvolací soud se s jeho argumentací ve všem podstatném shoduje a pro stručnost na ně odkazuje, k jednotlivým odvolacím výhradám pak ještě doplňuje následující:

Odvolací soud odlišné od stanoviska VSZ je toho názoru, že odvolatel SILLAM, s.r.o. není osobou vyloučeno z možností podat odvolání. SILLAM, s.r.o. jako právní nástupce věřitele I lolcombe, který včas podal námitky, jimž nebylo vyhověno, vstoupil do veškerých práv původního věřitele, a proto je ve smyslu Š 304 odst. 6 IZ oprávněn podat odvolání do rozhodnutí o schválení zprávy odvolaně insolvenční správkyně.

Odvolací soud zjistil z insolvenčního rejstříku, že výhrady odvolatelů stojící na údajných procesních pochybeních či nekvalifikovaném postupu správkyně (alespoň tak chápe podstatu výtek odvolací soud) vmcidenčních-sporech co podklad pro změnu či zrušení napadeného usnesení neobstojí. Jednalo se celkem o jedenáct incidenčních sporů, přičemž v případě dvou z nich (excindační řízení vedená pod sp. zn. 41 ICm 1895/2011 a 41 ICm 1896/2011) byly sice vydány rozsudky pro uznání, leč oba Vrchní soud v Praze usneseními č. j. 102 VSPH 8/ 2012 86 a 102 VSPH 7/2012 73 zrušil a věc vždy vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Následně vydané

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

12.

13.

14.

1. ? arrl aku; ::..uu rozsudky Vrchní soud vPraze kodvolání správkyně potvrdil (č.j. 102 VSPH 85/2013 161 a č. j. 103 VSPH 47/2013 169).

Pokud se týká ostatních odvolateli uváděných incidenčních řízení, jde o spory o určení pravosti popřených pohledávek, v nichž doplnili žalobci svá tvrzení a předložili důkazy, které v přihláškách chyběly správkyni nelze vytýkat, že v zahájených sporech nepokračovala. Ve sporu vedeném pod sp. zn. 36 ICm 1451/2010 byl sice soudem schválen smír, stalo se tak, ale po projednání a odsouhlasení ve věřítelském výboru, tedy za dodržení podmínek stanovených v 5 162 odst. 2 IZ, což je ostatně zřejmě i z odůvodnění samého rozhodnutí ze dne 7. 3. 2014, č.j. 36 ICm 1451 /2010 125. Odvolací soud tak při vědomí toho, že popírat pohledávky přihlášených věřitelů insolvenční zákon umožňuje nejenom insolvenčnínm správci (popř. při řešení úpadku oddluženírn či reorganizací i dlužníkům), ale v režimu upraveném v 5 200 IZ též ostatním insolvenčním věřitelům, kteří mohou následně své popření v jimi vyvolaném své popření obhájit, leč tohoto práva v souzené věci nevyužili, dospěl k závěru, že postupem správkyně v incidenčních sporech týkajících se popřených pohledávek nevznikla majetkové podstatě žádná újma. Vpodstatě totéž lze říci kexcindačním sporům, kde ani odvolatelé s vlastním procesním neúspěchem správkyně žádné pro podstatu nepříznivé dopady neuvádějí, a jimi namítaná pochybení spočívající v tom, že bylo ve dvou řízeních rozhodnuto rozsudkem pro uznání (že toto správkyně dopustila), neobstojí za situace, kdy obě taková rozhodnutí byla odvolacím soudem na základě procesního úkonu správkyně zrušena.

V případě zpeněžení pozemků v Praze (položky MP 1- 10, MP 11 a MP 12 14 soupisu majetkové podstaty) objasnila odvolaná správkyně již ve své vysvětlivce na č.d. 13-511, že prodej mimo dražbu byl vždy předem schválen věřitelským výborem a insolvenčním soudem, popsala též komplikace s předkupními právy obce a státu, taktéž uvedla obecnou cenu prodávaných pozemků dle znaleckých posudků a výši nabídek zájemců přihlášených do výběrového řízení. jedná se o zcela standardní postup a odvolací soud neshledal nedodržení ustanovení 5 283 a násl. IZ, ostatně odvolatelé také žádné konkrétní pochybení či porušení zákona neuvedli.

Z důvodů shora uvedených odvolací soud usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2017, č. j.+B-519 dle Š 219 o. s. ř. jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 22. května 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. VÚÁ/ r/ 6/