KSPH 36 INS 8825/2009-B-26
jednací číslo: KSPH 36 INS 8825/2009-B-26

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: : Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 292/10, 412 01 Litoměřice o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 36 INS 8825/2009-B-8 ze dne 15. 7. 2010, č.j. KSPH 36 INS 8825/2009-B-14 ze dne 26.10.2010 a čj. KSPH 36 INS 8825/2009-B-24 ze dne 20. 6.2011 se mění tak, že výrok IV. usnesení zní:

IV. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka-UNIJOB s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, 150 00 Praha 5-Malá Strana, IČ 27201554, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 5030010763/5500 .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-8 ze dne 15.7.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení. Usnesením ze dne 26.10.2010 č.j. KSPH 36 INS 8825/2009-B-14 soud své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku II. v souladu se změnami vyplývajícími ze zvláštního přezkumného jednání a o změně v % poměru uspokojení jednotlivých věřitelů. Podáním ze dne 15.7.2011 dlužník soudu předložil pracovní smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a zaměstnavatelem společností UNIJOB s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, 150 00 Praha 5-Malá Strana, IČ 27201554, sepsanou a podepsanou dne 1.7. 2011. Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku IV. tak jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. července 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková