KSPH 36 INS 7031/2011-B-20
KSPH 36 INS 7031/2011-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy Nad Vltavou, t.č. bytem Vodárenská 185, 278 01 Kralupy Nad Vltavou, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 7031/2011-B-16 ze dne 13.12.2012 se ve výroku I. mění tak, že tento výrok zní:

Schvaluje se konečná zpráva ze dne 5. 2. 2013 a odměna insolvenčního správce ve výši 54.450,-Kč, z toho částka 18.385,60 Kč bude uspokojena ze zpeněžení ve výši 18.385,60 Kč, částka 5.000,-Kč bude uspokojena ze zálohy složené navrhovatelem ve výši 5.000,-Kč, která se tímto vydává insolvenčnímu správci, zbytek odměny ve výši 31.064,40 Kč bude vyplacen Českou republikou z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-16 ze dne 13.12.2012 soud schválil konečnou ze dne 6. 9. 2012 a odměnu insolvenčního správce ve výši 54.000,-Kč a způsob jejího uspokojení, dále zrušil konkurz na majetek dlužníka, insolvenčnímu správci se uložil, aby do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení oznámil soudu, že splnil povinnosti uložené mu v § 313 odst. 2 IZ a konstatoval, že částka k uspokojení nezajištěných věřitelů není žádná.

Ze správy insolvenčního správce ze dne 27.12.2012 soud zjistil, že věřitelem dlužníka-Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.-byl do majetkové podstaty téhož dne vydán majetek dlužníka ve výši 14.385,60 Kč, který lze použít na úhradu části odměny insolvenčního správce. Dne 5.2.2013 insolvenční správce předložil konečnou zprávu, ve které byla zohledněna uvedená skutečnost, proto soud uvedené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 91 IZ)

V Praze dne 25. března 2013 Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Kristýna Gregorová