KSPH 36 INS 5258/2012-P-6
KSPH 36 INS 5258/2012-P-6-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníka: Františka V o d e n k y, nar. 05.09.1983, bytem Vraný 169, 273 73 Vraný, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. září 2012, č.j. KSPH 36 INS 5258/2012-P6-2, kterým byla přihláška pohledávky věřitele č. 7: Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO 283 70 210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4, odmítnuta pro opožděnost, se m ě n í tak, že přihláška věřitele č. 7 se neodmítá a jeho účast v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-A-16 ze dne 30. května 2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Františka V o d e n k y, nar. 05.09.1983, bytem Vraný 169, 273 73 Vraný, a současně povoleno oddlužení tohoto dlužníka. Zároveň tímto usnesením stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), 30-ti denní lhůtu pro podání přihlášek věřitelů, kteří své pohledávky nepřihlásili do dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka (zveřejněno bylo dne 30.05.2012).

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.9.2012 bylo rozhodnuto, že přihláška pohledávky věřitele č. 7-Agentury České inkasní, s.r.o., IČO 283 70 210, se odmítá a jeho účast v tomto řízení po právní moci tohoto rozhodnutí končí.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel včas odvolání, ve kterém uvedl, že předmětná pohledávka se řadí mezi pohledávky, jež není nutné v insolvenčním řízení přihlašovat, je systematicky zařazeno do části zákona upravující právo Kanceláře na náhradu plnění, které bylo poskytnuto z garančního fondu (§ 24)-je tedy zřejmé, že zákon zde nemá na mysli jakoukoliv pohledávku Kanceláře, nýbrž výslovně a jen pohledávky na náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu dle ust. § 24 odst. 2 písm. b), c) a g) cit. zákona. Česká kancelář pojistitelů poskytuje ze zákona náhradu škody v případech, kdy je škoda způsobena provozem vozidla, které není pro odpovědnost za škody pojištěno, přičemž způsobem provozem vozidla, které není pro odpovědnost za škody pojištěno, přičemž nárok na náhradu takto vyplaceného plnění ji vzniká až výplatou tohoto plnění poškozenému, tj. mnohdy se značným odstupem po vzniku škody, za kterou se plní, a navíc vůči subjektům (vlastník, provozovatel, řidič vozidla a další), jejichž okruh nemusí být předmětem známý.

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednicích, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvolání.

Na základě těchto zjištění bylo odvolání odvolatele shledáno důvodným a napadené usnesení proto podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 bylo změněno.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 9. října 2012

Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Pěchotová