KSPH 36 INS 5053/2012-P-3
KSPH 36 INS 5053/2012-P-3-4

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník, o odvolání věřitele č. 3 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. května 2013 č.j. KSPH 36 INS 5053/2012-P-3-2

takto

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. května 2013 č.j. KSPH 36 INS 5053/2012-P-3-2 se mění tak, že: pohledávka věřitele č. 3 CAC Full Service Leasing, s.r.o. Leasing, s.r.o., IČ: 62582836, se sídlem Radlická 14, 150 00 Praha 5,zast. Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, se sídlem Václavské nám. 33, 110 00 Praha 1, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem nám. Míru 1/1, 276 01 Mělník, k doručení Mladoboleslavská 2283, 276 01 Mělník, s e n e o d m í t á .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 5051/2012-A-22 ze dne 18. září 2012 bylo rozhodnuto o úpadku manželů Moniky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lužická 2109/9, 276 01 Mělník, k doručení Mladoboleslavská 2283, 276 01 Mělník a Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem nám. Míru 1/1, 276 01 Mělník, k doručení Mladoboleslavská 2283, 276 01 Mělník. Zároveň tímto usnesením stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm.d) a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční), v platném znění (dále jen IZ), 30-ti denní lhůtu pro podání přihlášek věřitelů, kteří své pohledávky nepřihlásili do dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka. Usnesení bylo zveřejněno dne 18.9.2012

Rozhodnutí o úpadku nebylo zveřejněno pod sp.zn., ale pod sp.zn. KSPH 36 INS 5051/2012, to s ohledem na skutečnost, že původně byla vedena dvě insolvenční řízení-jak ve vztahu k dlužníkovi Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , a to pod , tak ve vztahu k dlužnici Monice anonymizovano , anonymizovano . Usnesením ze dne 5.4.2012, č.j. KSPH 36 INS 5051/2012-A-10, zveřejněným 13.4.2012 u sp.zn. KSPH 36 INS 5051/2012 i u sp.zn.došlo ke spojení těchto dvou věcí ke společnému řízení pod sp.zn. KSPH 36 INS 5051/2012. Následně pak došlo usnesením ze dne 25.3.2013, zveřejněným dne 26.3.2013 k vyloučení věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano k samostatnému projednání pod původní sp.zn. KSPH 36 INS 5053/2012.

Dne 13.2.2013 byla doručena soudu přihláška věřitele č. 3 CAC Full Service Leasing, s.r.o. Leasing, s.r.o., IČ: 62582836, se sídlem Radlická 14, 150 00 Praha 5, kterou zmíněný věřitel přihlásil do insolvenčního řízení ve věci dlužníka pohledávku ve výši 447.431,72,-Kč.

Krajský soud v Praze pak tuto přihlášku usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí dne 23. května 2013 č.j.-2 odmítl jako opožděně podanou.

Dle § 9 odst. 1) zák.č. 121/2008 Sb. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Předseda senátu shledal odvolání věřitele č. 6, důvodným, neboť posledním dnem lhůty pro podání přihlášky bylo dne 24.2.2013, když usnesení č.j. KSPH 36 INS 5051/2012-A-22 ze dne 18. září 2012, obsahující výzvu k podání přihlášek bylo v insolvenčním rejstříku dlužníka vedenému k sp.zn.zveřejněno dne 25.1.2013. Přihláška věřitele tak byla podána včas.

Proto předseda senátu odvolání věřitele č. 3 zcela vyhověl a rozhodnutí soudu změnil tak, že se přihláška neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 7. října 2014

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová