KSPH 36 INS 5046/2011-A-8
KSPH 36 INS 5046/2011-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci navrhujícího věřitele S U N C A D , s . r . o . , IČO 266 89 707, se sídlem Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, zastoupeného JUDr. Janem Lukešem, Ph. D., advokátem se sídlem Hybernská 20, 110 00 Praha 1, proti dlužníkovi C F I D e v e l o p m e n t s . r . o . , IČO 284 61 061, se sídlem Tulipánová 508, 252 43 Průhonice o nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

Soud nařizuje p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í tohoto znění:

I. Dlužník C F I D e v e l o p m e n t s . r . o . , IČO 284 61 061, se sídlem Tulipánová 508, 252 43 Průhonice , může nakládat s majetkovou podstatou, tj. s veškerým majetkem, který dlužníkovi patřil v době, kdy bylo zveřejněno toto předběžné opatření v insolvenčním rejstříku, a provozovat veškerou výrobní a obchodní činnost a zejména nezcizovat, nezatížit nebo jinak nenakládat s obchodním podílem ve společnosti CFI Rezidence Rokytnice s.r.o., IČO 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508 pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce Ing. Vladimíra Boučka, MBA, se sídlem U Studánky 26, 170 00 Praha 7 a zároveň se zdržet výkonu práv a povinností společníka společnosti CFI Rezidence Rokytnice s.r.o., IČO 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508.

II. Předběžným insolvenčním správcem soud ustanovuje Ing. Vladimíra Boučka, MBA, se sídlem U Studánky 26, 170 00 Praha 7.

III. Soud u k l á d á předběžnému insolvenčnímu správci Ing. Vladimíru Boučkovi, MBA, se sídlem U Studánky 26, 170 00 Praha 7 k jeho povinnostem řádného výkonu této funkce, stanovených v insolvenčním zákoně, provést veškerá opatření k zajištění (zabezpečení) a zjištění dlužníkova majetku, zjistit rozsah dlužníkova majetku patřícího do majetkové podstaty, dávat pokyny dlužníkovi při zjišťování majetkové podstaty, přezkoumat dlužníkovo účetnictví, provést inventarizaci veškerého dlužníkova majetku, udělovat dlužníkovi souhlas či nesouhlas k nakládání s majetkovou podstatou nebo její části, přijímat plnění od osob majících závazky vůči dlužníkovi, provádět prohlídku a ocenění majetku u osob majících u sebe tento majetek, náležející do majetkové podstaty, dohlížet na veškerou provozní i obchodní činnost dlužníka, a v případě zjištěných nedostatků okamžitě přijímat odpovídající opatření.

IV. Předběžný správce je oprávněn vykonávat jménem dlužníka veškerá práva a povinnosti, které má dlužník jako společník v obchodní společnosti CFI Rezidence Rokytnice s.r.o., IČO 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508, zejména právo na odvolání a jmenování statutárních orgánů této společnosti.

V. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci.

VI. Soud u kl á d á předběžnému insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě do 14 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí podal soudu písemnou zprávu o jím přijatých opatřeních, nezbytných k zajištění dlužníkova majetku.

VII. Toto předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o návrhu navrhujících věřitelů o úpadku.

VIII. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byl zjištěn úpadek dlužníka C F I D e v e l o p m e n t s . r . o . , IČO 284 61 061, se sídlem Tulipánová 508, 252 43 Průhonice, se o d m í t á.

Odůvodnění:

Vyhláškou Krajského soudu v Praze č.j.-A-3 ze dne 25. března 2011 bylo k návrhu věřitele SUNCAD, s.r.o., IČO 266 89 707, se sídlem Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka CFI Development s.r.o., IČO 284 61 061, se sídlem Tulipánová 508, 252 43 Průhonice.

Podle § 7 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami insolvenčního řízení.

Podle § 102 o.s.ř., je-li po zahájení řízení potřeba legitimně upravit poměry účastníků, může soud nařídit předběžné opatření.

Ve smyslu § 74 o.s.ř. a násl. o.s.ř. a § 112 a § 113 IZ, je-li třeba před zahájením řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li před zahájením řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného rozhodnutí mohl být ohrožen, může soud nařídit i bez návrhu předběžné opatření. Základní podmínkou vydání předběžného opatření je existence zákonného důvodu vedoucího k jeho nařízení. Tím je takový stav právních /nikoli jen faktických/ poměrů mezi účastníky, který bezpodmínečně vyžaduje dočasnou a rychlou soudní úpravu, i když tato úprava svým obsahem nemusí být ani zajištěním nároků, o nichž bude teprve jednáno, ani zajištěním budoucího rozhodnutí nebo existence nároku, jehož realizace, a to i cestou rozhodnutí, je ohrožena. Současně pak musí být nabídnuty důkazní prostředky k osvědčení ohroženého nároku. I v řízení o předběžných opatřeních musí soud hodnotit důkazy, avšak omezí se na osvědčení těch nejzákladnějších skutečností, aby mohl posoudit, zda tu případně může být nárok, jehož předběžnou úpravu si okolnosti vyžadují. Takový nárok pak musí být osvědčen, přičemž předběžným opatřením nelze prejudikovat konečné rozhodnutí ve věci. Soud pak dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí, pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ve svém návrhu na vydání předběžného opatření navrhující věřitel uvedl, že navrhující věřitel a dlužník uzavřeli dne 1. 9. 2009 Smlouvu o dílo č. 017/2009, ve které se navrhovatel zavázal zhotovit projektovou dokumentaci pro změnu stavebního povolení (případně změnu stavby před dokončením-dle projednání se stavebním úřadem) a vypracování dokumentace pro provedení stavby Rokytnice nad Jizerou-VÍCEÚČELOVÝ KOMPLEX-Vitalcentrum s bazénem, restaurace, byty , kdy změny se týkaly relaxačního centra, dále úpravy sklepních kójí, a dále připravit variantu na zrušení mezonetového propojení u horních bytů a dlužník se zavázal zaplatit navrhovateli cenu díla. Navrhující věřitel uvedl, že předal dne 21.1.2010 dlužníkovi ověřené a povolené dokumentace na změnu stavby před jejím dokončením na akci: Rekonstrukce objektu bývalé tkalcovny na víceúčelový objekt-hotel, wellness, bytový dům, za což mu dle SMLOUVY O DÍLO Č.

011/2009 vznikl nárok na zaplacení ceny díla ve výši 301 000,-Kč + 20% DPH, celkem 361 200,-Kč (částka 232 000,-Kč + DPH za projektovou dokumentaci změny DSP a částka 69 000,-Kč + DPH za inženýrskou činnost) a dle Smlouvy o dílo č. 017/2009 vznikl navrhovateli nárok na zaplacení ceny díla ve výši 849,-Kč + 20 % DPH, celkem 1 018 800,-Kč (částka 415 000,-Kč + DPH za projektovou dokumentaci změny DSP, částka 90 000,-Kč + DPH za inženýrskou činnost, částka 278 000,-Kč + DPH za zaměření stávajícího stavu objektu, částka 16 000,-Kč + DPH za zpracování statistického posudku stropů a částka 50 000,-Kč + DPH za zpracování kontrol rozpočtu stavební části) s tím, že následně vystavil dne 3.3.2010 dlužníkovi fakturu č. 1003097 na výše uvedené částky, celkem tedy na částku 1 380 000,-Kč, kterou dlužníkovi osobně prostřednictvím svého jednatele, Ing. Petra Kokeše, předal téhož dne, tedy 3.3.2010 za přítomnosti pana Davida Sodomky. Cena díla byla dle Smlouvy o dílo č. 011/2009 i dle Smlouvy o dílo č. 017/2009 splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury, tedy dne 17.3.2010

Ze samotného návrhu, předložených důkazů, kopie Smlouvy o dílo č. 11/2009 ze dne 1. 9. 2009, kopie Smlouvy o dílo č. 17/2009 ze dne 1. 9. 2009, kopie předávacího protokolu, kopie faktury č. 1003097 ze dne 3. 3. 2010 soud zjistil, že věřitel má vůči dlužníkovi pohledávku po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, kterou dlužník neplní.

Podle usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 2 Nc 16/2010-7 ze dne 4. 10. 2010 ve věci žalobce MAXINE TRADING Ltd, se sídlem Jipfa Building 3rd Floor, 142 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, zast. JUDr. Markem Bánským, advokátem se sídlem Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1, proti žalovanému CFI Development, s.r.o., IČ 284 61 061, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508, soud rozhodl tak, že se žalovanému ukládá nezcizovat, nezatížit nebo jinak nenakládat s obchodním podílem společnosti CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o., IČ 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508. Společnosti CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o., IČ 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508, se ukládá nezcizovat, nezatížit nebo jinak nenakládat s nemovitostmi-budova čp. 342 na st. p. č. 153/3 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, budova bez čp/če na st. p. č. 153/2 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, budova bez čp/če na st. p. č. 153/4 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, pozemek st. p. č. 153/2, 153/3, 153/4 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, pozemek p. č. 780/1 a 782 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, všech zapsaných na LV 47. Společnost CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o. je povinna zdržet se uzavírání smluv nebo udělování souhlasu k uzavření smluv, kterými by došlo k zatížení výše uvedených nemovitostí, zejména smluv zástavních, smluv o zřízení věcného břemene, předkupního práva a smluv o smlouvách budoucích.

Navrhující věřitel tvrdí, že obchodní podíl ve společnosti CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o., IČ 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508, je jediným významným majetkem dlužníka, přičemž jediným významným majetkem společnosti CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o. jsou následující nemovitosti: budova čp. 342 na st. p. č. 153/3 v katastrálním území Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, budova bez čp/če na st. p. č. 153/2 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, budova bez čp/če na st. p. č. 153/4 v katastrálním území Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, pozemek st. p. č. 153/2, 153/3, 153/4 v katastrálním území Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, pozemek p. č. 780/1 a 782 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, všech zapsaných na LV 47. Navrhující věřitel dále tvrdí, že je mu známo, že dlužník a společnost CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o. mají totožnou osobu jednatele, a to pana Romana Yuriy, r. č. 760711/3899, trvale bytem Brno, Cacovická 499/23, PSČ 614 00, který je zároveň jediným společníkem dlužníka a že u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jilemnice je ohledně nemovitostí uvedených výše vedeno vkladové řízení pod V1124/2010, jehož předmětem je převod vlastnického práva společnosti CFI Rezidence Rokytnice, s.r.o. k výše uvedeným nemovitostem na třetí osobu.

Na základě shora uvedených skutečností, samotného návrhu, existence dalších řízení vedených proti dlužníkovi dospěl soud k závěru, že skutečnosti uváděné navrhovatelem v návrhu na vydání předběžného opatření nasvědčují tomu, že je zde dána naléhavá potřeba zatímně upravovat poměry účastníků tohoto řízení. Dlužník již není schopen hradit své závazky, a je zde oprávněná důvodná obava, že by mohlo dojít ke změnám majetkové podstaty, což by nadále vedlo ke snižování hodnoty majetku dlužníka, zejména na nejvýznamnější části jeho majetku a tím i k tomu, že by věřitelé byli poškozeni na svých právech. Soud proto podle právě citovaného ustanovení nařídil dlužníku shora popsané omezení a současně ustanovil předběžného správce na základě opatření předsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2011 podle ust § 25 odst. 1 IZ a udělil mu shora uvedené oprávnění vykonávat jménem dlužníka veškerá práva a povinnosti, které má dlužník jako společník v obchodní společnosti CFI Rezidence Rokytnice s.r.o., IČO 274 35 041, se sídlem Průhonice, Tulipánová 508, zejména právo na odvolání a jmenování statutárních orgánů této společnosti.

Soud pak nevyhověl návrhu navrhujícího věřitele, aby soud rozhodl tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka C F I D e v e l o p m e n t s . r . o . , IČO 284 61 061, se sídlem Tulipánová 508, 252 43 Průhonice, neboť by tímto rozhodnutím soud prejudikoval konečné rozhodnutí ve věci.

Předběžný insolvenční správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem, a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný insolvenční správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností.

V případě, že dojde k rozhodnutí o insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (§§ 128, 130, 143 a 144 IZ), rozhodne insolvenční soud o hotových výdajích a odměně předběžného správce, jakož i o způsobu jejich úhrady.

Orgány veřejné správy a další orgány a instituce poskytují předběžnému insolvenčnímu správci součinnost podle ust. § 43 a ust. § 44 IZ.

Podle ust. § 27 IZ insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného správce.

Osoba předběžného insolvenčního správce byla ustanovena způsobem podle ust § 25 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti výroku I. usnesení se může odvolat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Proti výroku II. usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu

zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Proti výroku III., IV., V., VI., VII není odvolání přípustné.

Usnesení je vykonatelné a účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 7, § 74 odst. 1 IZ, § 76 d písm. b) o.s.ř.)

Usnesení o ustanovení předběžného správce se doručuje věřitelům pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 IZ).

V Praze dne 8. dubna 2011

Mgr. Alena Watzková samosoudkyně