KSPH 36 INS 3686/2011-B-25
KSPH 36 INS 3686/2011-B-25

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci navrhujícího věřitele: Komerční banka, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha, proti dlužníku: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zelených 236, 250 84 Květnice, IČO 168 97 714, o změně souhlasu s prodejem, mimo dražbu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 3686/2011-B-14 ze dne 7. března 2012 se v části výroku II. mění tak, že minimální nabídková cena je 2.000.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-14 ze dne 7. března 2012 vyslovil soud na základě žádosti insolvenčního správce souhlas s prodejem nemovitosti ve vlastnictví dlužníka-parcela č. 609/3, orná půda, o výměře 2000 m2, vše zapsáno na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, katastrální území Květnice, obec Květnice, okres Praha-východ, a to za minimální nabídkovou cenu 3.000.000,-Kč dle znaleckého posudku KSPH 36 INS 3686/2011-B-2 vypracovaného Ing. Věrou Holečkovou.

Podáním ze dne 20.12.2012 požádal insolvenčního správce o vyslovení souhlasu s prodejem uvedených nemovitostí avšak za minimální nabídkovou cenu 2.000.000,-Kč s tím, že zajištěný věřitel i zástupce věřitelů s touto cenou souhlasí.

V daném případě jsou všechny předpoklady pro vyslovení souhlasu, resp. pro změnu vysloveného souhlasu splněny, proto soud výše uvedené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 28. února 2013 Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Kristýna Gregorová