KSPH 36 INS 2496/2013
1 KSPH 36 INS 2496/2013

č.j. KSPH 36 INS 2496/2013-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci

dlužníka : Karolína anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hrázi 307, 252 18, Úhonice

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty osobou úpadci blízkou,

takto:

I. Soud uděluje ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 insolvenčního zákona a ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty úpadce ve vztahu k osobě úpadci blízké-Janě anonymizovano , narozené 18.7.1969, bytem Na Hrázi 307, 252 18, Úhonice, matce dlužnice. Udělená výjimka se vztahuje k nemovitému majetku v majetkové podstatě úpadce, a to k id. 1/6 pozemku st. parc.č. 458, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 307, rodinný dům, k id. 1/6 pozemku parc.č. 526/3 zahrada a k id. 1/6 pozemku parc.č. 526/5 ostatní plocha, vše kat. území Úhonice, obec Úhonice, okres Praha- západ, vše zapsané na LV č. 455 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ. Výše kupní ceny bude činit 350 000,-Kč

II. Kupní cena za nemovitosti, uvedené v odstavci I. tohoto usnesení, bude převedena na účet majetkové podstaty úpadce Karolíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hrázi 307, 252 18, Úhonice před podáním návrhu na vklad vlastnického práva, do katastru nemovitostí pro nabyvatele, Janu anonymizovano , narozenou 18.7.1969, bytem Na Hrázi 307, 252 18, Úhonice. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku I. tohoto usnesení zanikají zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

III. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby neprodleně po uzavření smlouvy, kterou došlo k prodeji Nemovitých věcí mimo dražbu, založil tuto smlouvu do insolvenčního rejstříku dle ust. § 283 odst. 4 insolvenčního zákona.

IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejméně jedenkrát za tři měsíce podával soudu a zástupci věřitelů či věřitelskému výboru (byli-li ustanoveni) zprávu o průběhu a postupu zpeněžování výše uvedeného majetku.

Odůvodnění:

1. Usnesením zdejšího soudu čj.-A-12 byl zjištěn úpadek dlužnice, povoleno jeho řešení formou oddlužení a insolvenčním správcem ustanoven IKT

Shodu s prvopisem potvrzuje: Kateřina Carvanová isir.justi ce.cz

INSOLVENCE v.o.s., se sídlem Palackého 389/7, 301 00 Plzeň (pobočka Staropramenná 722/6, 150 00 Praha 5).

2. Usnesením č.j.-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

3. Dne 8.11.2017 byla insolvenčnímu soudu doručeno žádost Jany anonymizovano , narozené 18.7.1969, bytem Na Hrázi 307, 252 18, Úhonice, matky dlužnice a spolumajitele předmětných nemovitostí, kterým soud požádala o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. 4. K žádosti se vyjádřil insolvenční správce, který navrhl vyslovit s udělením výjimky souhlas, a to při dosažení kupní ceny minimálně 350 000,-Kč. 5. Podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona, dále jen IZ , může prodej mimo dražbu insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. 6. Podle § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. 7. Podle § 293 odst. 2 IZ ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele. Podle § 409 odst. 3 IZ majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. 8. Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. 9. Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. 10. Podle § 398 odst. 2 IZ platí, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Kateřina Carvanová

11. Podle § 412 odst. 1 písm. b) IZ hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, 12. V projednávané věci se jedná o zpeněžení majetku v majetkové podstatě dlužnice, který tato nabyla dědictvím v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud. 13. K žádosti Jany anonymizovano o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty úpadce týkající se předmětných nemovitostí úpadce ve vztahu k osobě úpadci blízké, soud uvádí, že se jedná o matku dlužníka, která je spolumajitelem předmětných nemovitostí v rozsahu id. 4/6, nemovitost obývá, má k ní citové pouto, ráda by nemovitosti zachovala v majetku rodiny. Z toho důvodu požádala o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty úpadce. Insolvenční správce s žádostí vyslovil souhlas, jako minimální cenu uvedl částku 350 000,-Kč, kdy tato činí 70% ceny dle ocenění v rámci dědického řízení, ve kterém dlužnice předmětné nemovitosti nabyla. S ohledem na výše uvedené a zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, kdy nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví více osob a nelze tedy předpokládat vyšší zájem o koupi ze strany třetích osob, vyhověl soud žádosti a výjimku udělil.

Poučení :

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen navrhovatel o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu (§ 295 odst. 3 IZ).

Praha dne 31. ledna 2018

Mgr. Jaroslav Vaško, v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Kateřina Carvanová