KSPH 36 INS 2409/2013-A-11
KSPH 36 INS 2409/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud V Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Jakubem Martinkem V insolvenční věci dlužníka: Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Studních 73, 284 01, Kutná Hora, o insolvenčním návrhu věřitele: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Sousedovice 60, 386 01, Strakonice, takto:

Usnesení Krajského soudu č.j. KSPH 36 INS 2409/2013-A-8 ze dne 13. února 2013 se, za užití ustanovení § 210a občanského soudního řádu, mění tak, že Výše zálohy na náklady insolvenčního řízení činí 5.000,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze insolvenční navrhovatel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 5. dubna 2013

Za správnost:

Mgr. Jakub Martinek, v. r. asistent soudce

Kristýna Gregorová