KSPH 36 INS 23885/2011-A-17
KSPH 36 INS 23885/2011-A-17

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníka: Otto J e d l i č k a , nar. 24. 5. 1956, bytem Zámecká 36/16, 268 01 Hořovice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. března 2012, č. j. KSPH 36 INS 23885/2011-A-14, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Ke Krajskému soudu v Praze byl podán dne 19. 12. 2011 insolvenční návrh dlužníka. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2011, č.j.-A-3 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 13. března 2012, č.j.-A-14, bylo podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ insolvenčního řízení zastaveno. Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání. Z insolvenčního spisu soud zjistil, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena ve stanovené výši dne 3. 4. 2012.

Vzhledem k tomu, že ve věci bylo rozhodnuto asistentem soudce, soud postupoval dle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. a rozhodnutí k odvolání dlužníka zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. dubna 2012

Mgr. Alena Watzková,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Novotná