KSPH 36 INS 16859/2011-A-21
KSPH 36 INS 16859/2011-A-21

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří O r t c i k r , nar. 17. 6. 1955, bytem Všesulov 55, 270 34 Čistá, IČO 66502179, zahájené na návrh věřitele: M o n e y s e r v i c e a . s ., IČO 28970691, se sídlem Polská 2333, 272 01 Kladno, zastoupeného JUDr. Michalem Račokem, advokátem, se sídlem Štěpánská 46, 110 00 Praha 1. o insolvenčním návrhu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. května 2012, č. j. KSPH 36 INS 16859/2011-A-19, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. března 2012, č.j. KSPH 36 INS 16859/2011-A-17, bylo podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ insolvenčnímu navrhovateli uloženo, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to do 10 dnů od právní moci daného usnesení. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 10. května 2012, č.j.-A-19 insolvenční soud řízení zastavil pro nezaplacení zálohy. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že záloha zaplacena byla.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že záloha byla zaplacena dne 31. 1. 2012, soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 IZ napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 23. května 2012

Mgr. Alena Watzková, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Procházková