KSPH 36 INS 16653/2012-A-25
KSPH 36 INS 16653/2012-A-25

Usnesení

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou ve věci dlužníka: FasEx CZ s.r.o. se sídlem Jesenice, Budějovická 1155, IČ : 27093069, o insolvenčním návrhu věřitele : Ing. Karel Vala, V Lázních 316, Jesenice, zastoupený Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Opatovická 4, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í tohoto znění:

I. Dlužník FasEx CZ s.r.o. se sídlem Jesenice, Budějovická 1155, IČ : 27093069, může nakládat s veškerým majetkem, který dlužníkovi patřil v době, kdy bylo zveřejněno toto předběžné opatření a může náležet do majetkové podstaty dlužníka, pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce. Toto omezení neplatí pro splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy , k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvracení škody.

II. Předběžným insolvenčním správcem soud ustanovuje společnost RES Insolvence v.o.s., sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, IČ: 24738115.

III. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci.

IV. Soud u kl á d á předběžnému insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě do 14 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí podal soudu písemnou zprávu o jím přijatých opatřeních, nezbytných k zajištění dlužníkova majetku.

V. Toto předběžné opatření zanikne dnem právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení na dlužníka bylo zahájeno k návrhu věřitele-navrhovatele ze dne 4.7.20102. Dříve než soud rozhodl o insolvenčním návrhu, podal věřitel-navrhovatel návrh dne 7.11.2012 na ustanovení předběžného správce, neboť ze zprávy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.10.2012, která je obsahem spisu, vyplynulo, že dlužník v době po zahájení insolvenčního řízení požádal o zápis převodu ochranné známky FireEconomic na třetí osobu. Dá se předpokládat, že za převod ochranné známky, která je slovní grafickou ochrannou známkou pro zařízení, které chrání systém požárně odolných prosklených hliníkových konstrukcí, by měl dlužník obdržet nemalou finanční částku. Dlužník tímto způsobem vyvádí po zahájení insolvenčního řízení majetek z majetkové podstaty, aniž jde o obvyklé hospodaření dlužníka.

Podle § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Soud s ohledem na předložené důkazy navrhovatelem, na vyjádření dalšího věřitele dlužníka, kterým je FÚ Praha-západ o existenci splatné neuhrazené pohledávky za dlužníkem, a s přihlédnutím k nedostatečné součinnosti dlužníka spočívající v nesplnění povinnosti uložené mu soudem k předložení řádného seznamu závazků a majetku, má za to, že dlužník je v úpadku.

S odkazem na shora popsaný skutkový stav, kdy v důsledku současné ekonomické situace dlužníka by mohlo dojít ke zmenšení budoucí majetkové podstaty postupem dlužníka, soud podle právě citovaného ustanovení nařídil dlužníku shora popsané omezení a současně ustanovil předběžného správce na základě opatření předsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 13.11.2012 společnost RES Insolvence, v.o.s.

Předběžný insolvenční správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem, a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný insolvenční správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností.

V případě, že dojde k rozhodnutí o insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (§§ 128, 130, 143 a 144 IZ), rozhodne insolvenční soud o hotových výdajích a odměně předběžného správce, jakož i o způsobu jejich úhrady.

Orgány veřejné správy a další orgány a instituce poskytují předběžnému insolvenčnímu správci součinnost podle ust. § 43 a ust. § 44 IZ.

Osoba předběžného insolvenčního správce byla ustanovena způsobem podle ust § 25 odst. 1 IZ s tím, že tato společnost vykonává funkci správce již v dříve zahájeném insolvenčním řízení koncernové společnosti dlužníka Expron a.s.

P o u č e n í : Proti výroku I. usnesení se může odvolat pouze dlužník do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Proti výroku II. usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený předběžný insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce, nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolání nepřihlíží.

Proti výroku III., IV. a V. n e n í odvolání přípustné.

Usnesení je vykonatelné a účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 7, §74 odst. 1 IZ, § 76d písm. b/ o. s. ř.).

Usnesení o ustanovení předběžného správce se doručuje věřitelům pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho současným zveřejněním v Insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 IZ).

V Praze dne 14. listopadu 2012 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana