KSPH 36 INS 13635/2010-B-27
KSPH 36 INS 13635/2010-B-27

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníků a) Pavla Ď u r i š e , nar. 14. 6. 1960, bytem Tisová 38, 262 41 Bohutín, a b) Jaroslavy Ď u r i š o v é , nar. 9. 12. 1961, bytem Tisová 38, 262 41 Bohutín, o změně schváleného oddlužení splátkovým kalendářem,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 13635/2010-B-12 ze dne 18. 7. 2011, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 13635/2010-B-19 ze dne 19. 10. 2011, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 13635/2010-B-20 ze dne 21. 12. 2011, s e ve výroku VII. m ě n í t a k t o :

Soud u k l á d á plátci mzdy dlužnice b), Jana Vondřichová, IČO 71477748, místem podnikání Hálkova 57, 261 01, Příbram-Příbram I, aby prováděla ze mzdy dlužnice b) stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužnici b), ale na účet insolvenčního správce.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 36 INS 13635/2010-B-12 ze dne 18. 7. 2011 bylo schváleno oddlužení dlužníků a) a b) splátkovým kalendářem. Za příjem, z něhož musí dlužnice b) uhradit první splátku, byla označena její mzda od zaměstnavatele ESO-LAND, s.r.o., IČO 267 40 214, se sídlem Římská 526/20, 120 00 Praha 2, Vinohrady. Z vyjádření této společnosti ze dne 1. 8. 2011 soud zjistil, že dlužnice zde již od r. 2009 nepracuje. Od 31. 3. 2012 do 30. 4. 2012 byla dlužnice vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z vyjádření současného zaměstnavatele, Jana Vondřichová, IČO 71477748, místem podnikání Hálkova 57, 261 01, Příbram-Příbram I, soud zjistil, že je dlužnice je zde zaměstnána od 1. 5. 2012. Proto bylo třeba změnit usnesení Krajského soudu v Praze KSPH 36 INS 13635/2010-B-12 ze dne 18. 7. 2011 ve znění změn, a to výrok VII.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 2. listopadu 2012 Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Lucie Pěchotová