KSPH 36 INS 1278/2012-P-4
KSPH 36 INS 1278/2012-P-4-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal Ede r , anonymizovano , bytem Pískový Lhota 54, 294 31 Písková Lhota, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 36 INS 1278/2012-P-4-2 ze dne 14. 9. 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele PROFI CRE DIT Czec h, a.s., IČO 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, n e o d m í t á a jeho účast v insolvenčním řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-2 ze dne 14. 9. 2012 soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Pískový Lhota 54, 294 31 Písková Lhota (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 19. 4. 2012 proběhlo u Krajského soudu v Praze přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce zcela popřel pohledávku odvolatele, a to v celkové výši 198.668 Kč, že insolvenční správce předložil soudu kopii vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky odvolatele, spolu s dokladem o doručení tohoto vyrozumění věřiteli dne 7. 5. 2012, a že bylo zjištěno, že incidenční žaloba nebyla odvolatelem, ve stanovené lhůtě podána, a proto se podle § 198 odst. 1 IZ k takové pohledávce nepřihlíží. Na základě těchto skutečností postupoval soud v souladu s ustanovením 185 IZ a přihlášku odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil s tím, že incidenční žaloba byla podána včas, a to dne 21. 5. 2012.

Z obsahu spisu soud zjistil, že dne 19. 4. 2012 proběhlo u Krajského soudu v Praze přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce zcela popřel pohledávku věřitele č. 4, PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 618 60 069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, a to v celkové výši 198.668 Kč. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo odvolateli doručeno dne 7. 5. 2012. Zákonná lhůta pro podání incidenční žaloby uplynula dne 22. 5. 2012. Odvolatel podal incidenční žalobu ke Krajskému soudu v Praze dne 21. 5. 2012.

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním

řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V posuzovaném případě lhůta k podání incidenční žaloby začala odvolateli běžet dne 7. 5. 2012 a uplynula dne 22. 5. 2012. Odvolatel podal incidenční žalobu ke Krajskému soudu v Praze dne 21. 5. 2012. Odvolatel tedy podal incidenční žalobu včas, a je pochybením, když o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 185 IZ.

Na základě těchto zjištění bylo odvolání odvolatele shledáno důvodným a napadené usnesení proto podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 změněno.

Poučení: Proti tomuto usnesení mů ž e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze insolvenční navrhovatel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 128 odst. 4 insolvenčního zákona, § 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 25. září 2012

Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Kristýna Gregorová