KSPH 36 INS 12355/2010-B-55
KSPH 36 INS 12355/2010-B-55

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníků a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeňská 233, 270 33 Jesenice, a b) Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeňská 233, 270 33 Jesenice, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení,

takto :

Andree anonymizovano , nar. 9.12.1990, bytem Plzeňská 233, 270 33 Jesenice, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků za účelem koupě nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 169 pro katastrální území Jesenice u Rakovníka vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 29.10.2012 požádala Andrea anonymizovano , nar. 9.12.1990, bytem Plzeňská 233, 270 33 Jesenice, která je ve vztahu k dlužníkům osobou blízkou a povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků za účelem koupě nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 169 pro katastrální území Jesenice u Rakovníka vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě se jedná o nemovitosti, které už jsou v prodeji prostřednictvím realitní kanceláře už od 20.1.2012 vč. internetové inzerce a ani přes snížení nabídkové ceny se nepodařilo pro tyto nemovitosti dosud sehnat jiného kupce a nabízená kupní cena by měla postačovat k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele č. 2 SMART HYPO s.r.o., který výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Praze dne 11. března 2013

Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Kristýna Gregorová