KSPH 36 INS 12298/2010-B-55
KSPH 36 INS 12298/2010-B-55

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikoláše Alše 1894, 288 02 Nymburk, o splnění oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2.8.2013, č.j. KSPH 36 INS 12298/2010-B-49, ve znění opravného usnesení č.j. KSPH 36 INS 12298/2010-B-51, kterým bylo rozhodnuto o vzetí na vědomí splnění oddlužení dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikoláše Alše 1894, 288 02 Nymburk, kterým byla insolvenčnímu správci Insolvency Group v.o.s., se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8, přiznána odměna a náhrada hotových výdajů a insolvenční správce byl zproštěn funkce a kterým bylo uloženo plátci mzdy, platu či jiného příjmu dlužníka, aby nadále již neprováděl srážky ze mzdy, platu či jiného příjmu dlužníka a insolvenčnímu správci bylo uloženo vrátit zbytek prostředků deponovaných na účtu správy majetkové podstaty dlužníkovi, se mění tak, že se toto usnesení ve všech výrocích I. až V. z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným zdejšímu soudu dne 20.10.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-B-13 ze dne 29.3.2011 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-B-49 ze dne 2.8.2013 pak bylo vzato na vědomí splnění oddlužení dlužníka.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takovýto postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Vzhledem k tomu, že majetek dlužníka sloužící k zajištění nebyl doposud zpeněžen, ač zajištěný věřitel o zpeněžení ve smyslu § 409 odst. 3 insolvenčního zákona žádal, nebyly splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení ve smyslu § 413 insolvenčního zákona a nebyly tak splněny podmínky ani pro vydání dalších rozhodnutí, na uvedené rozhodnutí navazujících.

Vzhledem k výše uvedenému tedy soud dospěl k závěru, že je namístě předchozí rozhodnutí ve smyslu § 210a o.s.ř změnit a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 23. září 2013

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová