KSPH 36 INS 12047/2010-P-6
KSPH 36 INS 12047/2010-P-6-6

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci navrhujícího věřitele E K V I T A I N V E S T , a . s ., IČO 283 71 216, se sídlem Jateční 1195, 272 01 Kladno, zastoupeného Mgr. Petrem Hájkem, advokátem se sídlem Litoměřice, Michalská 4, 412 01 proti dlužnici Janě Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, zastoupené JUDr. Miroslavem Cejnarem, advokátem, se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, o přihlášené pohledávce,

takto:

I. K usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-B-12 ze dne 30. listopadu 2011 s e nepřihlíží.

II. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-4 ze dne 29. prosince 2011 s e ruší.

III. Namísto věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, v s t u p u j e do insolvenčního řízení H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie ohledně dílčích pohledávek č. 2, 3 a 4 věřitele č. 6.

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby vyrozuměl věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, o popření jeho pohledávky č. 5 a 6 (P6/5 a P6/6) ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, a to ve lhůtě 10 dnů.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby vyrozuměl věřitele H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie o popření jeho pohledávky č. 2, 3 a 4 (P6/2, P6/3 a P6/4) ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, a to ve lhůtě 10 dnů.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12047/201-A-21 ze dne 26. září 2011, byl zjištěn úpadek dlužnice Jany Černohorské, nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly a inslovenčním správcem byl ustanoven Ing. František Červenka, se sídlem Krásného 8, 162 00 Praha 6.

Včasnou přihláškou pohledávky přihlásil věřitel A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 (dále jen věřitel ), do insolvenčního řízení proti shora označené dlužnici nevykonatelnou pohledávku celkem ve výši 2.755.421 Kč. Předmětem přezkumného jednání konaném dne 14. 11. 2011 bylo přezkoumání přihlášených pohledávek podle seznamu sestaveného insolvenčním správcem, který byl řádně zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 31. 10. 2011, když pohledávky věřitele č. 6 P6/1-P6/6 byly přezkoumány jako nevykonatelné. Na přezkumném jednání konaném dne 14. 11. 2011 pak byla insolvenčním správcem pohledávka č. 2, 3, 4 a 6 popřena zcela a pohledávka č. 5 částečně, a to celkem ve výši 1.876.687 Kč.

K návrhu věřitele č. 6 A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice a písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky věřitele H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie, soudu doručenému dne 14. 11. 2011, na vstup nabyvatele do insolvenčního řízení ve smyslu smlouvy ze dne 14. 11. 2011 o postoupení pohledávek č. 2,3 a 4 uzavřené mezi A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice jako postupitelem a H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie, jako nabyvatelem pohledávky, soud rozhodl usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12047/201-B-12 ze dne 30. listopadu 2011, soud rozhodl tak, že namísto věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, v s t u p u j e do insolvenčního řízení H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-4 ze dne 29. prosince 2011, soud rozhodl tak, že se pohledávka č. 2 věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, s e ve výši 1 . 3 9 2 . 4 4 0 Kč o d m í t á , pohledávka č. 3 věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, s e ve výši 1 8 0 . 6 0 0 Kč o d m í t á , p ohledávka č. 4 věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, s e ve výši 6 6 . 7 0 0 Kč o d m í t á , p ohledávka č. 5 věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, s e ve výši 1 6 2 . 5 2 8 Kč o d m í t á , p ohledávka č. 6 věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly, s e ve výši 7 4 . 4 1 9 Kč o d m í t á , a ž e i nsolvenční soud u k o n č u j e c o d o v ý š e 1 . 9 1 7 . 3 1 4 K č ú č a s t věřitele č. 6, A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 12047/2010, ve věci dlužnice Jany Č e r n o h o r s k é , nar. 31. 1. 1950, bytem Dobročovická 1374, 250 82 Úvaly. V odůvodnění soud uvedl, že bylo zjištěno, že incidenční žaloba nebyla přihlášeným věřitelem A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 ve stanovené lhůtě podána, a proto se podle § 198 odst. 1 IZ k takové pohledávce nepřihlíží. Na základě těchto skutečností postupoval soud v souladu s ustanovením § 185 IZ a přihlášku věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 celkem co do výše 1.876.687 Kč odmítl. Vzhledem k tomu, že byla pohledávka č. 5 daného věřitele zjištěna jen co do výše 40.

627 Kč z celkové částky 203.155 Kč, tj. v rozsahu menším než 50 % přihlášené pohledávky, k takto zjištěné přihlášené pohledávce č. 5 se v souladu s ustanoveními § 178 a 198 odst. 1 IZ v celé výši nepřihlíží.

Podle § 18 odst. 1 IZ nastane-li v průběhu insolvečního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztratí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které je podepsaly.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však o částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle § 186 IZ jestliže pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu insolvenčního řízení uspokojena nebo zanikla jiným způsobem a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast v insolvenčním řízení ukončí rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou opravné prostředky přípustné; v odůvodnění však insolvenční soud vždy uvede důvod zániku pohledávky.

Na základě shora uvedeného je zřejmé, že mezi původním věřitelem a nabyvatelem došlo k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky č. 2,3 a 4, nikoliv i pohledávky 1, 5 a 6, pohledávek, které byly do insolvenčního řízení věřitelem č. 6 přihlášeny, soud tedy postupoval ve smyslu § 18 odst. 1,4 IZ, když procesním rozhodnutím, a to usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12047/201-B-12 ze dne 30. listopadu 2011 není vázán a rozhodl, že namísto věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, v s t u p u j e do insolvenčního řízení H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie ohledně dílčích pohledávek č. 2, 3 a 4 věřitele č. 6. V souvislosti s tím soud odklidil i další vadné rozhodnutí, a to usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-4 ze dne 29. prosince 2011, neboť bylo prokázáno, že napadené rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném posouzení věci ve spojení s nedoručením řádných výzev insolvenčním správcem ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, proto ve smyslu ustanovení § 13 IZ, § 9 odst. 1 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících rozhodl tak, že usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-4 ze dne 29. prosince 2011, napadené odvoláním věřitele H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č. 4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie zrušil, když opravnému prostředku zcela vyhověl a uložil správci aby vyrozuměl věřitele A C M M o n e y Č e s k á r e p u b l i k a , a . s ., IČO 261 58 761, se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, o popření jeho pohledávky č. 5 a 6 (P6/5 a P6/6) ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, a to ve lhůtě 10 dnů a aby vyrozuměl věřitele H A P P Y S U N R I S E L T D . , reg. č.

4911079, se sídlem 4th floor, Law Ford House, Albert Place, London N3 1RI, Velká Británie o popření jeho pohledávky č. 2, 3 a 4 (P6/2, P6/3 a P6/4) ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, a to ve lhůtě 10 dnů. Přitom otázka sama, zda jde u popřené pohledávky o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, má v incidenčním sporu význam pouze procesní, tedy ukáže-li se v průběhu incidenčního řízení, že sporná pohledávka není vykonatelná, ač byla jako vykonatelná přihlášena, má důkazní břemeno o její existenci přihlášený věřitel.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 8. března 2012 Mgr. Alena Watzková, v.r. samosoudkyně Za správnost: Lucie Procházková