KSPH 36 INS 11827/2012-P-3
KSPH 36 INS 11827/2012-P-3-7

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Jakubem Martinkem v insolvenční věci dlužnice: Jaroslava Pe c anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvory 3, 288 02 Dvory, t.č. Purkyňova 598, 288 02 Nymburk,

o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení, o odvolání věřitele

takto:

Usnesení Krajského soudu č.j. KSPH 36 INS 11827/2012-P-3-3 ze dne 27. května 2013 a č.j. KSPH 36 INS 11827/2012-P-3-4 ze dne 10. června 2013 se, za užití ustanovení § 210a občanského soudního řádu, zrušují, protože pohledávka věřitele č. 3: GRATO spol. s r.o., IČO 410 33 281, se sídlem Palackého 769/57a, 353 01 Mariánské Lázně, v celkové výši 314.207,75 Kč byla přihlášena jako vykonatelná a insolvenční správce, který tuto pohledávku na přezkumném jednání dne 27.7.2012 co do částky 241.481,61 Kč popřel, incidenční žalobu v zákonné lhůtě nepodal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel č. 3, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zac anonymizovano , je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona). Toto usnesení nemusí obsa anonymizovano odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 16. září 2013

Mgr. Jakub Martinek, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová