KSPH 35 INS 9030/2013-B-9
jednací číslo: KSPH 35 INS 9030/2013-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Rudolf anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 51/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou, při výkonu dohlédací činnosti soudu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2013, č.j. KSPH 35 INS 9030/2013-A-7, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se mění tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 2. 4. 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Rudolf anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 51/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 9. dubna 2013, č.j. KSPH 35 INS 9030/2013-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne právní moci uvedeného usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 19. dubna 2013.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 29. 4. 2013, ve kterém uvádí, že dlužníkův návrh se měl správně posuzovat společně s návrhem manželky dlužníka, paní Květuše anonymizovano , sp. zn. KSPH 35 INS 9020/2013. Dlužník uvedl, že všechny jeho závazky vznikly za dobu trvání manželství a náleží tak do společného mění manželů a návrhy obou manželů dlužníků by se měly posuzovat společně, když nesouhlasil především se zálohou na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, kterou soud stanovil manželce dlužníka.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což dlužník včas učinil, a z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, že odvolateli vyhověl v celém rozsahu jeho žádosti a dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2013 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová