KSPH 35 INS 9020/2013-B-10
jednací číslo: KSPH 35 INS 9020/2013-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Květuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 51/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou, při výkonu dohlédací činnosti soudu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2013, č.j. KSPH 35 INS 9020/2013-A-7, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se mění tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 2. 4. 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Květuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 51/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 9. dubna 2013, č.j. -A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne právní moci uvedeného usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 19. dubna 2013.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 29. 4. 2013, ve kterém uvádí, že dlužníkův návrh se měl správně posuzovat společně s návrhem manžela dlužníka, pana Rudolfa Marcola, sp. zn. KSPH 35 INS 9030/2013. Dlužník uvedl, že sice nemá žádný příjem, ovšem všechny jeho závazky vznikly za dobu trvání manželství a náleží tak do společného mění manželů a pokud by soud zohlednil příjmy manžela, dosáhl by dlužník spolu s manželem na požadavky oddlužení, když by uspokojil více než 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což dlužník včas učinil, a z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, že odvolateli vyhověl v celém rozsahu jeho žádosti a dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2013 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová