KSPH 35 INS 6329/2012-B-28
č. j. KSPH 35 INS 6329/2012-B-28

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci navrhovatele: Kome rční banka, a. s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, proti dlužníkovi: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov, o změně schváleného usnesení o prodeji mimo dražbu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. února 2013, č. j. 35 INS 6329/2012-B-17, se ve výroku II. mě ní tak, že se podmínka, za které uskuteční insolvenční správce prode j z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, týkající se minimální prode jní ceny nemovitosti se nově stanoví takto:

-prodej mimo dražbu se uskuteční nejvyšší nabídce, ne jméně za cenu 3.200.000,- Kč.

II. V dalším zůstává us nesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. února 2013, č. j. 35 INS 6329/2012-B-17, beze změ ny.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 13. února 2013, č. j. 35 INS 6329/2012-B-17, byl schválen prodej z majetkové podstaty dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov mimo dražbu.

Dle ustanovení § 293 zákona odst. 1 písm. a) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Insolvenční správce zaslal soudu dne 18. září 2013 pokyn zajištěného věřitele: Komerční banka, a. s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1 ze stejného dne, ve kterém tento věřitel souhlasí se snížením minimální prodejní ceny nemovitosti na částku

3.200.000,-Kč, následně pak dne 17. října 2013 zaslal souhlas s tímto postupem zajištěného věřitele JUDr. Ondřeje Mareše LL.M., IČO 66253799, se sídlem Novobranská 20, 412 01 Litoměřice. Insolvenční správce s tímto postupem souhlasí, jelikož za původně nabízenou částku 4.500.000,-Kč nebyla nemovitost po dobu 7 měsíců prodána.

Soud tak v důsledku shora uvedených skutečností rozhodl o změně uděleného souhlasu s prodejem z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, když v daném případě se jeví tento postup efektivnějším a za kontroly současně stanovenými podmínkami prodeje může do podstaty přinést nejvyšší výnos a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 11 IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 23. října 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová