KSPH 35 INS 6237/2011-B-27
Číslo jednací: KSPH 35 INS 6237/2011-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníků: 1) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Chorušice 6, 277 37 Chorušice a 2) Ján anonymizovano , anonymizovano , bytem Chorušice 6, 277 37 Chorušice, o doplnění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2012, č.j. KSPH 37 INS 8848/2010-B-23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2012, č.j. KSPH 37 INS 8848/2010-B-23, se ve výroku III. doplňuje o další nemovitosti, které jsou součástí majetkové podstaty dlužníků:

-pozemek st. parcela č. 9 o výměře 1059 m2 (zastavěná plocha nádvoří), v katastrálním území a obci Chorušice, zapsaný na LV č. 457 v k.ú. Chorušice, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník,

-pozemek parc. č. 81/1 o výměře 835 m2 (zahrada), v katastrálním území a obci Chorušice, zapsaný na LV č. 457 v k.ú. Chorušice, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15. srpna 2012, č.j. KSPH 37 INS 8848/2010-B-23, soud rozhodl o změně způsobu schváleného oddlužení, a to zpeněžením majetkové podstaty.

Při vyhotovení písemného znění usnesení došlo k písařské chybě, spočívající v neuvedení veškerého nemovitého majetku, který patřil do majetkové podstaty dlužníků. Proto soud výrok III. o tyto nemovitosti doplnil.

S ohledem na to, že jde ve smyslu ust. § 164 zákona č. 99/1963 Sb. o zjevnou nesprávnost, jak vyplývá z obsahu spisu a ze shora uvedeného, postupoval soud podle ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 13. prosince 2012

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Szczerbová