KSPH 35 INS 5516/2011-B-126
č.j. KSPH 35 INS 5516/2011-B-126

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Metall Holding Lány a.s., IČO 25795996, se sídlem Zámecká 122, 270 61 Lány, zastoupen opatrovníkem: Mgr. Janem Boltnarem, advokátem, se sídlem Růžová 1, Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství, se sídlem Husova 11, Praha 1, o návrhu na udělení souhlasu k prodeji majetkové podstaty,

takto:

I. Usnesení sp. zn. KSPH 35 INS 5516/2011-B-85 ze dne 24. září 2012 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 9. května 2011, č. j. KSPH 35 INS 5516/2011-A-33, byl zjištěn úpadek dlužníka Metall Holding Lány, a.s. IČO 25795996, se sídlem Zámecká 112, 270 61 Lány, a současně byl ustanoven prozatimní věřitelský výbor. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Ing. Gabriela Jandová, se sídlem Opletalova 57, Praha 1, Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. července 2011, č.j. KSPH 35 INS 5516/2011-B-36, byla povolena reorganizace dlužníka. Usnesením ze dne 19. července 2012, č.j.-B-81, rozhodl soud o přeměně reorganizace v konkurs.

Usnesením ze dne 24. září 2012, sp. zn.-B-85 udělil soud souhlas k prodeji majetkové podstaty mimo dražbu a to nemovitého majetku uvedeného ve výroku I. Výrokem II. udělil souhlas s prodejem movitého a nehmotného majetku, výrokem IV. drobného majetku, výrokem V. materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků, výrokem VI. udělil souhlas k prodeji pohledávek dlužníka a zároveň v rámci možného získání co největšího výnosu v době, kdy ještě nebyl ukončen provoz podniku udělil jako alternativu možnost prodeje podniku dlužníka jako celku za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Soud zrušil uvedené usnesení o povolení prodeje mimo dražbu KSPH 35 INS 5516/2011-B-85 ze dne 24. září 2012 a to z důvodu, protože bylo zjištěno, že toto usnesení bylo vydáno vyšší soudní úřednicí, která pro takové rozhodnutí ve věci neměla oprávnění a jedná se tedy o nicotný akt. Vzhledem k této skutečnosti je třeba konstatovat, že řízení se vrátilo do počátečního stádia zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a na toto usnesení je třeba pohlížet, jakoby nebylo vydáno. Z tohoto důvodu soud nebude rozhodovat ani o návrhu insolvenční správkyně ze dne 6. 2. 2013 na udělení souhlasu s prodejem z majetkové podstaty mimo dražbu a to nemovitého majetku, specifikovaného v soupisu majetkové podstaty pod položkami 1-34 v příloze tohoto soupisu, movitého nehmotného a drobného majetku specifikovaného pod položkami 1-79 v příloze č. 2 a pod položkou 1-3 v příloze č. 3 tohoto soupisu. Soud také nebude za tohoto stavu rozhodovat o přezkoumání pokynů zajištěných věřitelů, o které požádala insolvenční správkyně ve své zprávě ze dne 6. 2. 2013. Při zrušení usnesení soud postupoval podle zákona 121/2000 Sb. o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.

Nad rámec uvedeného je třeba podotknout, že rozhodování o dělení výtěžku, které žádají zajištění věřitelé po insolvenční správkyni je v této fázi řízení předčasné, neboť nejprve musí dojít ke zpeněžení tohoto majetku, nehledě na to, že ve věci byl vyhotoven znalecký posudek soudem jmenovaným znaleckým ústavem a tento posudek byl současně i schválen schůzí věřitelů dne 15. 3. 2012.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení a to výroku I. je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 1. března 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová