KSPH 35 INS 4574/2013
KSPH 35 INS 4574/2013 KSPH 35 INS 4583/2013 3 VSPH 482/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudc JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenním ízení dlužníka 1) Emília anonymizovano , anonymizovano , bytem Koudelov 43, 286 01 Vrdy a 2) Lájoš anonymizovano , anonymizovano , bytem Koudelov 43, 286 01 Vrdy, zahájeném k návrhu dlužníka, spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice Emílie anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 35 INS 4583/2013-A-8 ze dne 6. b ezna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 35 INS 4583/2013-A-8 ze dne 6. b ezna 2013 se m Č n í tak, že se dlužnici Emílii anonymizovano povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení neukládá.

Od vodnČní:

Soud prvního stupnČ uložil dlužnici Emílii anonymizovano nadepsaným usnesením povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 10.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci usnesení. Na od vodnČní svého rozhodnutí uvedl, že insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, podaným podle ustanovení § 389 odst. 1 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení, ve znČní pozdČjších p edpis (dále IZ), kterým bylo dne 20.2.2013 zahájeno insolvenní ízení vedené pod sp.zn. KSPH 35 INS 4583/2013, se dlužnice Emílie anonymizovano domáhá, aby insolvenní soud rozhodl o jejím úpadku a zárove , aby jako zp sob ešení úpadku povolil oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Rozhodnutí o uložení zálohy od vodnil soud prvního stupnČ ustanovením § 108 odst. 1 IZ. Uvedl dále, že dlužnice Emílie anonymizovano podala ádný insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ke kterému p iložila ádné seznamy majetku a závazk . Soud prvního stupnČ zjistil, že dlužnice pobírá invalidní d chod ve výši 4.306,-K a byla jí p iznána odmČna pČstouna ve výši 16.691,-K na nezletilé dČti, které má v péi spolenČ s manželem. Posoudil, že odmČna pČstouna je urena nezletilým dČtem a nelze ji využít na úhradu závazk dlužníka. Uzav el, že vzhledem k výši p íjm dlužnice Emílie anonymizovano bude úpadek dlužnice z ejmČ ešen konkursem, když vzal v úvahu, že p i zpenČžení majetkové podstaty i konkursu iní odmČna insolvenního správce dle vyhlášky . 313/2007 Sb., v platném znČní nejménČ ástku 45.000,-K. Jako p imČ enou považoval zálohu ve výši 10.000,-K za p edpokladu, že celkový objem závazk dlužnice iní spolenČ s manželem 690.476,-K a dlužnice nevlastní žádný nemovitý majetek. KSPH 35 INS 4583/2013 3 VSPH 482/2013

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice vas odvolání. Poukázala na platnou právní úpravu, podle níž lze na základČ výkonu rozhodnutí provést srážky z odmČny pČstouna, pokud tato odmČna není vyplácena jednorázovČ. Proto lze použít i pro oddlužení. P ílohou odvolání dlužnice uinila rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky, kterým jí byla p iznána odmČna pČstouna ve výši 20.000,-K mČsínČ. Dále uvedla, že nezaopat eným dČtem, které má v pČstounské péi, jsou zvláš p iznány p íspČvky a p ipojila též rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky, kterými bylo rozhodnuto o p iznání p íspČvku na úhradu pot eb dítČte ve výši 6.350,-K mČsínČ na nezl. Zdenu Královou, ve výši 6.600,-K mČsínČ na zletilou Annu Královou a 6.350,-K mČsínČ na nezl. Daniela Krále. S ohledem na to navrhovala, aby bylo rozhodnuto o zrušení usnesení o uložení zálohy ve výši 10.000,-K, pop ípadČ aby došlo k jejímu snížení a bylo povoleno oddlužení.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že usnesením Krajského soudu v Praze .j.-A-9, KSPH 35 INS 4583/2013-A-13 ze dne 18.12.2013 bylo rozhodnuto, že se spojují ke spolenému ízení insolvenní ízení vedená u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.a KSPH 35 INS 4583/2013 s tím, že budou nadále vedena pod sp. zn.. Insolvenní navrhovatelé jsou manželé, kte í podali každý samostatný návrh na povolení oddlužení, nebude na nČ proto pohlíženo jako na jednoho dlužníka ve smyslu ustanovení § 394a zákona . 182/2006 Sb. ve znČní zákona . 294/2013 Sb. a vzhledem k p echodným ustanovením lánku II. zákona . 294/2013 Sb. Mají proto i nadále postavení samostatných úastník .

Insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, podaným podle ustanovení § 389 odst. 1 IZ, bylo u Krajského soudu v Praze dne 20.2.2013 zahájeno insolvenní ízení vedené pod sp.zn. KSPH 35 INS 4583/2013. Dlužnice Emílie anonymizovano se domáhá, aby insolvenní soud rozhodl o jejím úpadku a zárove , aby jako zp sob ešení úpadku povolil oddlužení plnČním splátkového kalendá e.

Insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, bylo u Krajského soudu v Praze dne 20.2.2013 zahájeno insolvenní ízení. Dlužník Lájoš anonymizovano se domáhá, aby insolvenní soud rozhodl o jeho úpadku a zárove , aby jako zp sob ešení úpadku povolil oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Usnesením Krajského soudu v Praze .j.-A-7 ze dne 6. b ezna 2013 byla dlužníkovi Lájoši anonymizovano uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 3.000,-K, kterou dlužník uhradil dne 20.3.2013.

Odvolací soud posoudil, že povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona (dále jen IZ), podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. KSPH 35 INS 4583/2013 3 VSPH 482/2013

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e je dlužník povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 obanského soudního ádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním p edpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších p edpoklad ) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištČným vČ itel m nejménČ 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Z obsahu obou spis se podává, že spolený majetek dlužník p edstavuje obvyklé vybavení domácnosti a nevlastní žádný nemovitý majetek. Jejich závazky v i vČ itel m nevznikly z podnikatelské innosti.

Dlužnice Emílie anonymizovano v návrhu uvedla souhrn nezajištČných závazk ve výši 690.476,-K, dlužník Lájoš anonymizovano uvedl souhrn nezajištČných závazk ve výši 362.363,-K.

Pokud se týká dlužnice Emílie anonymizovano , pobírá invalidní d chod ve výši 4.306,-K mČsínČ. V odvolacím ízení up esnila a doplnila, že pobírá odmČnu pČstouna ve výši 20.000,-K mČsínČ v souvislosti s péí o t i nezaopat ené dČti a tato odmČna je jí vyplácena dle rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky-krajská poboka v P íbrami, .j. 9217/13/KH ze dne 7. 2. 2013 v souladu s ustanovením § 4a písm. b) zákona . 359/1999 Sb. Dále jsou k jejím rukám vypláceny dávky pČstounské pée, a to p íspČvek na úhradu pot eb nezaopat eného dítČte Zdeny Králové dle rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky-krajská poboka v P íbrami, .j. 9179/13/KH ze dne 7.2.2013 ve výši 6.350,-K a p íspČvek na úhradu pot eb nezaopat eného dítČte Daniela Krále dle rozhodnutí téhož ú adu ze dne 7.2.2013, .j. 9199/13/KH, ve výši 6.350,-K. Pokud se týká dávky pČstounské pée dle Rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky-krajská poboka v P íbrami, .j. 9204/13/KH ze dne 7.2.2013, je p íspČvek na úhradu pot eb nezaopat eného dítČte ve výši 6.600,-K vyplácen k rukám zletilé Anny Králové.

Odvolací soud vyšel z ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ ve spojení s § 279 odst. 1 a § 299 odst. 1 a § 317 odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, v platném znČní (o.s. .). Podle § 299 odst. 1 vČta prvá o.s. . se použijí ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odmČny z dohody o pracovní innosti, z odmČny za pracovní nebo služební pohotovost, z odmČny len zastupitelstva územních samosprávných celk a z dávek státní sociální podpory a pČstounské pée, které nejsou vyplaceny jednorázovČ. KSPH 35 INS 4583/2013 3 VSPH 482/2013

Podle ustanovení § 317 odst. 2 o.s. . nepodléhají výkonu rozhodnutí penČžité dávky sociální pée, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory p íspČvek na bydlení a jednorázovČ vyplácené dávky státní sociální podpory a pČstounské pée.

Z uvedeného vyplývá, že odmČnu pČstouna ve výši 20.000,-K vyplácenou mČsínČ dlužnici Emílii anonymizovano dle rozhodnutí Ú adu práce ýeské republiky-krajská poboka v P íbrami, .j. 9217/13/KH, ze dne 7.2.2013 v souladu s ustanovením § 4a písm. b) zákona . 359/1999 Sb. v souvislosti s péí o t i nezaopat ené dČti, lze zahrnout do výpotu plnČní splátkového kalendá e ve smyslu ustanovení § 398 odst. 3 IZ.

Dále se odvolací soud zabýval právním posouzením p íspČvku na úhradu pot eb nezaopat eného dítČte, vypláceného na základČ zákona . 359/1999 Sb., o sociálnČ-právní ochranČ dČtí, ve znČní pozdČjších p edpis .

Podle ustanovení § 47d odst. 1 zákona . 359/1999 Sb. má nárok na státní p íspČvek na výkon pČstounské pée obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na základČ vydání správního rozhodnutí podle § 47b nebo obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, obecní ú ad, krajský ú ad, nebo povČ ená osoba, které uzav ely dohodu o výkonu pČstounské pée podle § 47b. Tento státní p íspČvek je uren na pokrytí náklad vynakládaných na zajiš ování pomoci osobám peujícím, osobám v evidenci nebo svČ eným dČtem a na provádČní dohledu nad pČstounskou péí.

Podle ustanovení § 47f odst. 1 zákona . 359/1999 Sb. má nárok na p íspČvek na úhradu pot eb dítČte nezletilé nezaopat ené dítČ svČ ené do pČstounské pée. P íspČvek na úhradu pot eb dítČte náležející podle vČty první se vyplácí osobČ peující.

Podle odst. 2 citovaného ustanovení se nárok na p íspČvek na úhradu pot eb dítČte zachovává i po dosažení zletilosti dítČte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho vČku, jde-li o nezaopat ené dítČ podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a spolenČ uhrazuje náklady na své pot eby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou peující. P íspČvek náležející dítČti podle vČty první se vyplácí tomuto dítČti od splátky p íspČvku na úhradu pot eb dítČte náležející za kalendá ní mČsíc následující po mČsíci, v nČmž dovršilo zletilosti.

P íspČvek na úhradu pot eb dítČte v pČstounské péi je nárokem nezletilého dítČte vypláceným mČsínČ a m že být postižen výkonem rozhodnutím srážkami ze mzdy jen tehdy, pokud je povinným samotné nezletilé dítČ. ShodnČ tomu tak bude i u p íspČvku na úhradu pot eb zletilého dítČte v pČstounské péi. Z toho vyplývá, že p íspČvek na úhradu pot eb dítČte v pČstounské péi nelze v daném p ípadČ zahrnout do výpotu plnČní splátkového kalendá e ve smyslu ustanovení § 398 odst. 3 IZ.

Dlužnice v ízení prokázala pravidelný mČsíní p íjem spoívající v invalidním d chodu ve výši 4.306,-K a v odmČnČ pČstouna ve výši 20.000,-K, celkem 24.306,-K. Výše nezajištČných závazk oznaených v návrhu dlužnicí iní ástku 690.476,-K. Odvolací soud je toho názoru, že úpadek oddlužením lze ešit nejenom KSPH 35 INS 4583/2013 3 VSPH 482/2013 ve vztahu k dlužníku Lájoši anonymizovano , ale i ve vztahu k jeho manželce, dlužnici Emílii anonymizovano , a to nejenom s ohledem na výši vykázaných mČsíních p íjm dlužnice, ale i v souvislosti s tím, že lze ást závazk dlužnice považovat jako spolené se závazky manžela, v tomto ízení v postavení dlužníka.

Pro posouzení d vodnosti odvolání je dle odvolacího soudu dále podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Protože rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužnici uložit-p i zmČnČné právní úpravČ-povinnost k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení.

Odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . tedy napadené usnesení zmČnil tak, že se dlužnici Emílii anonymizovano povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení neukládá.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání p ípustné (§ 237 odst. 2 písm. a) o.s. .).

V Praze dne 10. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva