KSPH 35 INS 3275/2013-A-13
č.j. KSPH 35 INS 3275/2013-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Mančice 5, 281 44 Zásmuky, o zjištění úpadku dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. března 2013, č.j. KSPH 35 INS 3275/2013-A-10, kterým bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 07.02.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 20.02.2013, č.j.-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 13.03.2013. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 15.03.2013, č.j. -A-10.

Dne 15.03.2013 byla na příjmový účet zdejšího soudu doručena platba, kterou dlužník uhradil 3.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že důvod zastavení insolvenčního řízení byl zaplacením zálohy ve lhůtě pro podání odvolání odstraněn, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 2. dubna 2013 JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková