KSPH 35 INS 29866/2012-A-8
č.j. KSPH 35 INS 29866/2012-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Alice anonymizovano , anonymizovano , bytem Bezdězská 9, 293 06 Bradlec, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2012, č.j. KSPH 35 INS 29866/2012-A-6, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, se m ě n í tak, že insolvenční návrh se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 28.11.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 29. listopadu 2012, č.j. KSPH 35 INS 29866/2012-A-6, byl tento návrh odmítnut, když dlužník nepředložil soudu s návrhem žádnou přílohu, která by osvědčovala tvrzený úpadek dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 10. prosince 2012, ve kterém uvádí, že žádá o obnovení insolvenčního řízení, když požadované přílohy byly součástí insolvenčního návrhu vedeného pod sp.zn. KSPH 35 INS 24409/2012, když tento insolvenční návrh byl pro vady odmítnut a přílohy dosud nebyly dlužnici vráceny.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu lze odvoláním napadnout, což dlužník včas učinil, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení neodmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 19. prosince 2012

JUDr. Petra Večeřová samosoudkyně