KSPH 35 INS 29707/2012-A-10
č.j. KSPH 35 INS 29707/2012-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaselská 1237, 295 01 Mnichovo Hradiště, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2012, č.j. KSPH 35 INS 29707/2012-A-8, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, se m ě n í tak, že insolvenční návrh se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 27.11.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 29. listopadu 2012, č.j. KSPH 35 INS 29707/2012-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost doplnit insolvenční návrh ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení o přílohu, a to přehledný a úplný seznam závazků dlužníka. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 6. prosince 2012. Protože ve stanovené lhůtě nebyla příloha soudu předložena, soud insolvenční návrh usnesením ze dne 19. prosince 2012, č.j.-A-8, odmítl.

Dne 2. ledna 2013 bylo do kanceláře předloženo požadované doplnění, které dlužník podal k poštovní přepravě dne 10. prosince 2012 a soudu doručeno dne 12. prosince 2012. Byla tak splněna povinnost dlužníka soudu předložit požadované přílohy, a to ve lhůtě stanovené soudu.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že k doplnění insolvenčního návrhu fakticky došlo dne 12. prosince 2012, čímž dlužník svou soudem uloženou povinnost splnil, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení neodmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 2. ledna 2013

JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Dagmar Procházková