KSPH 35 INS 2968/2012-B-13
Číslo jednací: KSPH 35 INS 2968/2012-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , bytem Jerevanská 2588, 272 01 Kladno, při výkonu dohlédací činnosti soudu

takto:

Usnesení ze dne 9. 11. 2012, č. j. KSPH 35 INS 2968/2012-B-8, o uložení pořádkové pokuty ve výši 20 000,-Kč insolvenčnímu správci: Mgr. Ing. Ivo Hala, se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 6. srpna 2012 č. j.-A-15, soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ivo Hala, se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2.

Insolvenční správce se, ač byl soudem řádně předvolán, nedostavil k ústnímu jednání, které bylo ve věci nařízeno na den 15. října 2012. V průběhu jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce předložil soudu seznam přihlášených pohledávek, který nesplňuje povinné náležitosti. Z těchto důvodů muselo být přezkumné jednání i schůze věřitelů odročena.

Dle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč. Soud pak v této souvislosti uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu v maximální možné hranici zákonného rozpětí, č. j.-B-3.

Proti rozhodnutí podal insolvenční správce odvolání v celém jeho rozsahu, které bylo soudu doručeno dne 30. 10. 2012, kdy soudem prvního stupně byla usnesením č. j. KSPH 35 INS 2968/2012-B-8 tato pokuta v rámci tzv. autoremedury snížena na 20.000,-Kč.

Následně podal insolvenční správce žádost o prominutí pořádkové pokuty, která byla soudu doručena dne 3. 1. 2013. V ní insolvenční správce uvedl, že jeho neúčast na jednání byla způsobena špatnou dopravní situací na dálnici a nepřesnosti ve výši pohledávek administrativními chybami. Úkony v insolvenčním řízení byly činěny průběžně a jednáním správce nevznikla žádná škoda.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud znovu pečlivě zvážil okolnosti případu a dospěl k závěru, že tvrzení a důvody uváděné insolvenčním správcem jsou opodstatněné. V činnosti insolvenčního správce lze spatřovat pouze dílčí nesprávnosti, což jsou pochybení odstranitelná. Vzhledem k tvrzeným skutečnostem, a po zhodnocení všech relevantních důvodů, které vedly k nesplnění povinností ze strany insolvenčního správce, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Nadále je pak podle § 36 odst. 1 IZ je správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění).

V Praze dne 23. ledna 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová